Visioner  av  Ingrid Krianon

 

 

 

 

 
 

VISIONER  1989 - 2008

 

Tidigare Visioner tom  2008 finns utgivna i tre böcker och fyra kompendier    se beställning: böcker och kompendier

 

VISIONER  2008 - 2016

 

Sedan början av 2009 har ”inströmningen” av information ökat.

Denna behandlar ofta angelägna ämnen som sker nu eller inom en snar framtid. - De positiva visionerna ger hopp och framtidstro, och för att få en större spridning förmedlas därför det nya materialet direkt här på hemsidan.

 

Copyright:  Om du finner Visionerna angelägna – sprid dem gärna vidare under angivande av källa. Innehållet får absolut inte ändras eller omskrivas, men valda delar kan förmedlas efter kontakt med Ingrid Krianon.

 

Innehåll:

 

o       Kraftiga, mentala förändringsprocesser 2008 - 2009.

- människa och samhälle.

o       De fria konsternas inbrytning i samhället

o       FREDENS ROS

o       Religionerna och fred.

o       Världssamvetet och Glasnost

o       Den gränsöverskridande dialogen – religion och politik

o       Katolska kyrkan

o       De kristna grundvärdena och de kreativa systemen

o       Nya idésystem – Fri energi

o       Barnens nya idévärld

o       Kina

o       Olof Palme

o       Israel – Egypten – Libanon,  alternativt fredspris

o       De nordiska folken och Europa

o       Norge

o       Lorder och ätter

- Kungliga privilegier i England och Belgien,

- Slott och herresäten

o       Europas kungahus

o       Kärnvapennedrustningen – Frankrike, Schweiz

o       Kärnvapenhanteringen

o       Japan och nya samarbetsorgan för Fri energi – Kina och Taiwan

o       Vision för Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling

 

AKTUELLT  -  VISIONER  av  Ingrid Krianon  

 

I takt med samhällsutvecklingen belyses här de snabba förändringar

som sker politiskt, socialt, mentalt m. m. 

________________  

 

 

I ett förändrat medvetandetillstånd såg jag

mänsklighetens energiflöden, öppningar i dimensionsportar,

och en ny dimension.

 

- Detta skedde 1992

Nu är en ny tid med nya skiften . . . .

 

 

Kraftiga, mentala förändringsprocesser 2008 - 2009.

- människa och samhälle.

 

 
 

"2008  är mänskligheten redo att kollektivt kalla på och integrera helande sekvenser av Unity - enhet, harmoni.

 

I det kollektiva sker ett kreativt skifte som kan ge ny belysning av gamla planer och idéer. Nya lösningar ges på till synes tidigare olösliga problem.

 Upplysningens tid accelererar! Som ett stilla vårregn öppnas själskvalitéer i föregångarna. Förberedande idéplan landar och verkställs för att snabbt avlösas av nästa våg.

 

Allt synas. Vågor vibrerar i tankevärlden som chockvågor.

 

Ökande aktivitet i samhällets omdaning blir följden, när kreativa impulser når etablerade politiker som tidigare styrt efter egen vilja. En ”massrörelse” sker i det kollektiva mentalfältet.

Beslutsfattarna blir nu mer lyhörda för tankar som fötts på idéplanet genom mångas arbete.

Idéatomer har getts ton utanför tid och rum i ett spontant flöde, när grupper av människor funderat över Tiden i materien, den egna skapade, mentala ”verkligheten”.

 

Ljusbärarnas arbete i alla länder under sekler har nu burit frukt och klangen av VI kan accelerera ut över alla gränser, alla idéplan.

Samarbete blir lösenordet. Håll ut även när vinden blåser kall!

VI-nätet förstärks över jorden när Syd-Afrika än en gång tar tätplatsen i det förenande arbetet. Detta kreativa land visar vägen i en ny fråga om mänskliga rättigheter och breddar en redan öppnad väg – försoning och nåd."

 

 

 

De fria konsternas inbrytning i samhället

.

Ett helt nytt flöde i det kollektiva gör det möjligt och "nödvändigt" att forschera de fria konsternas inbrytning i ett gränssprängande samhälle.

 

All fri utövning av energi - målning, dans, sång, ton (att skapa musik), lyrik, skulptur, meditation etc., har en särställning när de nya tankesystemen överbryggar mänsklighetens längtan efter Enhet (att återse sig själv i alla dimensioner).

 

Helt nya idéer ges skapelse och liv. "Den lilla människan" - kvinna, man, barn stiger fram och gör sin stämma hörd i "vapenskramlet.

 

Tillsammans i många gruppchatteringar skapas förutsättningar för de samhällsbyggare som ska översvämma och formera jordens framtid - att skapa ett samhälle av fria tankesystem, vilket ger FRI ENERGI till forskarvärlden att utveckla och för mänskligheten att bruka.
De fria konsterna går före här. - Är du med i täten?

 

 

 

FREDENS ROS

 

Vi bygger nu alla en kreativ bro in i framtiden.

Håll ut!  Måla, dansa, sjung, spela, lek - - - - -

 

Den nya tiden är här - i sin linda,

Men ändå pulserande av liv, av kraft - av sakta stigande sav!

 

Den doftar redan.

FREDENS ROS - idealitetens Ros

 

Vårda den ömt!

 

                                                                                     Ingrid Krianon

 

 

 

 

Religionerna och fred.

 

Kraftiga förändringar sker i det mänskliga tankefältet.

Sakta genomgår många fria själar inom religionerna en mental förberedelse i de tankar som kreerat Unity i folkdjupen.

 

Kristna, muslimer, buddhister, hinduer, naturfolk, alla ”religioner” och New Age-are, i en salig blandning, genomgår en kollektiv emotionell/mental process som förändrar världens framtid – för all framtid!

 

Ordet UNITY (enhet, harmoni) har ”fri energi” som raserar gamla murar och tankesystem.

 

Den centrala tanken inom kristenheten att Jesus gav sitt liv som ett ”offer”, kan kreeras i en ny tanke – kan tolkas på ett mer frigörande sätt!

 

Jesus skapade ett nytt skede i mänsklighetens historia – skapat bortom tid och rum, men ändå aktiverat som en tanke in i de föregångare som gav konsten uttryck i sina liv – att ge Skapelsen nya uttryck i just tid och rum.

 

Franciscus av Assisi öppnade nya portar i det kollektiva och förberedde flera, nya steg i mänsklighetens historia, endast genom sin NÄRVARO. De helande och kreativa impulserna kunde därefter ta fart och integreras i de tankemodeller som växte fram i konst och litteratur.

Flera renässansmålare och Da Vinci visade prov på dessa nya impulser.

 

Både medeltida och efterföljande Monad-gestalter har tidvis getts uttryck för samma Unity-flöden. – I ”pulser” har de getts mänsklig gestalt. Ofta med tongivande politiska uppgifter som tex heliga Birgitta, Abraham Lincolm, Martin Luther King, Nelson Mandela, Gorbatsjov mfl.

 

I nutid finns många efterföljare – både inom konst, vetenskap och på hela den politiska arenan. Allt fler, både kvinnor och män, ger i dag uttryck för denna fridens och fredens ton. Stängda dörrar öppnas, ”sovande” själar vaknar. Tvekans blomma förvandlas till bärighet och kraft, till ett frigörelseinstrument.

 

I brytningstiden mellan den kollektiva och individuella Själsmognaden

i människan står kreativiteten som ett ”styrketecken”.

 

Den kollektiva människan dansar och leker.

Den individuella människan   S - K - A - P -  A - R !

och

 -  De är Ett – i samma människa – i kropp och själ, som frigjord ANDE!

 

 

 

 

Världssamvetet och Glasnost.

 

I mars  2009  sker mentala öppningar i stora delar av jordens befolkning.

 

20 aug – 09  vänds ett nytt blad i fredsarbetet!

 

Okt – 09   Många ”världstjänare” kommer in på arenan för att ge signal i arbetet för världens nödlidande som drabbas hårt av naturens härjningar – ”man kavlar upp ärmarna”!

 

GLASNOST  var enhetsordet under Gorbatsjovs tid – 2 mån, när flödet var optimalt.

 

Enhetsskifterna har sedan skett mer i tålamodskrävande takt. Genom detta har alltfler fredsarbetare börjat agera i maktens korridorer.

Världssamvetet växer hos makteliten. FN och EU har gått före.

Många politiker ifrågasätter gamla system.

 

2009    mars – sept    Öst och Väst möts i många informella möten om rättvisefrågor och fred  (bla i Paris). Stora segerfanfarer!

 

2009   - Indien står i fokus – Det blir en stor manifestation som bygger på Gandhis principer.

 

 

Den gränsöverskridande dialogen

– religion och politik

 

De nya skiften som sker i mänskligheten – mentalt och emotionellt – ger stadga åt de visioner som brobyggearbetet och den gränsöverskridande dialogen

”satt i jord”.

 

Nu ges frihet över alla gränser att samordna de tidigare insatserna i ett enhetligt arbete:

 

Impulserna kommer att visa sig på många olika sätt för många olika människor. Föregångarnas arbete har banat vägen, men de individer som är redo att fortsätta arbetet i vidare cirklar, måste själva ”ge signal”.

– Vara beredda att ta nya okända krafttag in i nya områden, på obanade stigar – vara både vägröjare och byggare!

Många idégrupper kan tillsammans kreera nya flöden i samtalen över religionsgränserna. Dessa eldsjälar behöver inte samarbeta i stora projekt, men utbyte av tankar är viktigt och avgörande för det egna fortsatta dialogarbetet.

 

Vad sker i ”verkligheten” (Norden, Europa, globalt)?

Finns anledning till optimism?

 

Ur dessa samtal föds idéer för små och stora fredsprojekt där många människor bara längtar efter att få hjälpa till!

 

Maj – okt – 2009  startar de nya tonerna som ger bärighet åt arbetet inom kyrkan.

  

En politisk fråga väcker många frågor i folkdjupen som ger dialogen extra vingar. 

 

 

Katolska kyrkan

.

Portar från det förflutna öppnas.  Man börjar fundera över sina tidigare ställningstaganden – ageranden inom maktstrukturen i världen, och ”tar undan stenar” ur det kollektiva.

 

Katolska kyrkan öppnar ångerfullt sina valv, munnar börjar tala. Italienska staten ber katolska kyrkan öppna sina valv för at visa världspressen unika dokument.

 

I flödet härav uppenbaras hemligheter som först ser obetydliga ut, men som i samband med forskning i tibetanska gamla skrifter oundgängligen skapar debatt som helt omvärderar den nu gällande sanningen.

Att människan nu är så stark i sin medvetenhet ger lättare flöde åt de nya sanningar som serveras via massmedia.

 

                                                  

De kristna grundvärdena och de kreativa systemen.

 

En mängd ”sammanvävda”, gamla tankesystem som hindrat den globala kyrkan, exploderar under maj – sept 2011, och de kreativa systemen svämmar över alla bräddar. De kristna grundvärdena om allas enhet kommer nu att vinna terräng!

 

”Allt vad i viljen ---- ”  (Matteus  7:12)

 

- Jesus, Buddha, Muhammed och Dalai Lama har alla samma gyllene regel!

Ge fokus på detta utvecklingssteg i mänsklighetens historia som redan nu är i ett kraftfullt och expansivt skede, men som likt en mental tsunami rullar in i det mänskliga medvetandet.

Nåd och försoning ger då impulser i nya, mentala tankesmedjor/idésfärer. Religion och politik påverkas starkt.

 

 

Nya idésystem – fri energi.

 

2016    Likt havets vågor kommer dessa nya tankeformer – system att ge läkning till det mänskliga psyket, som dock kan ges sin fulla blomning först när de nya idésystemen fått stabilitet i det kollektiva.

 

Då kan fri energi omvandla den fria forskningen och samtidigt ge ledande politiska församlingar (”regeringar”) möjlighet att hantera gamla miljöfaror med nya alternativa energiformer. - idag endast planterade som ett idéfrö i de barn som kommer att leda den framtida forskningen.

 

 

Barnens nya idévärld.

 

Ge därför barnen utrymme för kreativ lek – att utveckla sin idévärld i både natur, teknik, teater, dans/rörelse, konst etc – att själva tänka ut lösningen!

 

Deras tankevärld är helt skild från barn som är födda på 1900-talet.

 

1998   - började impulser från ”framtiden” aktiveras/kreativiseras i de nyfödda barnen.

 

2000   - Det nya seklet innebar kollektiv förstärkning av barnens idévärld. Deras mentalfält har mycket större spännvidd. De har ”vidvinkelseende” i tanken.

De ska förändra världen – ge dem fokus!

 

 

Detta är det fortsatta brobyggearbetets förnämsta

förtroendeskapande uppgift

för mänsklighet och miljö.

 

 

Kina

 

Kinas frihet kommer att erövra världen = mat åt alla!

.

.

Olof Palme

 

Olof Palme hade den mycket speciella uppgiften att vända politikens ögon mot ”den tredje världen” – JAGETS monopol skulle vändas mot VI!

 

Nu är tiden mogen för en längre instrålning där murar faller som käglor, men som bara hörs i ”de inre kretsarna” - än så länge.

 

 

Israel

 

Olmert genomgår förvandling och blir en DUVA!

 

 

 

ISRAEL - EGYPTEN – LIBANON

 

- Alternativt fredspris

 

Utdrag ur kompendium   ”Visioner för den nya tiden” – skrivet 7 mars 1999

 

Nya kraftkonstellationer i triangel (3 st deltagare) växer fram som öppnar förut stängda energifält/låsta  positioner. Detta är en långsam process som först sker genom informella kontakter.

 

2008 öppnas dörren för öppen dialog. Egypten och Israel ingår så småningom allians och ur denna ”omöjliga” förening tvingas omgivande stater att motvilligt se nya möjligheter till fred.

 

Samma historieskrivning som under Anvar Sadats tid upprepas, men denna gång blir slutet en ton av försonlighet som bereder väg för en sluss av idéer och samtal mellan de nationer som går först.

 

Libanon öppnar sin famn och som en föregångare för den nya tiden axlar denna stat sin mantel som föregångare i detta nu så inflammerade område. Stora folkförflyttningar mellan staterna i detta område blir följden.

Den krigshets som nu förekommer förbyts i spridda ljusöar som sprider sin energi vidare.

 

Under flera år ser utvecklingen ostabil ut, men under ytan sker en mognad som föder Unity i de breda folklagren. Sanning och nåd inom varje människa ska styra världen!

 

Som bärare av ett embryo för den nya framåtskridande energin ges nu Israel stora möjligheter att bygga upp en ny fredsanda. Här är många länder engagerade, både från Öst och Väst.

 

De stagnerade sekvenser som hämmat stabiliteten i området löses upp i rasande fart och ett nytt Israel som bygger på fred och oberoende kan växa fram!

 

Kommentar:

Dessa föregångare ”i triangel” får senare ett Alternativt fredspris. Jag kan inte se att det är Nobel´s fredspris. Möjligen kommer ytterligare erkänsla för insatserna senare.

 

 

De nordiska folken – och Europa

 

”Unitydörrar” har öppnats i Europa.

 

Fyra länder går före: Norge, Sverige, Danmark och Finland.

 

Övriga länder dras till dessa länder!

Man börjar ifrågasätta EU’s makt och ljuset riktas mot Nordens politiker.

 

De nordiska folken har haft ett försprång. De flödande fredstoner som öppnats här gagnar hela mänskligheten, men först nu ser vi det fulla resultatet av denna sedan länge pågående process. - Rid på vågen!

 

 

NORGE.

 

2010 – förändras nationaldagen i Norge till att bli mer ”internationell”!

 

Norge får närmare samarbete i vissa frågor med EU. Frågan kommer upp på dagordningen 2011 – 2012.

 

 

Lorder och ätter.

.

Kungliga privilegier i England och Belgien

Slott och herresäten

 

EU har en falang av gamla tankeformer. Denna falang har acceperat dessa former som en sanning.

 

Utanför Europa spirar många frihetstörstande grupper som vill bli delaktiga i Europas framtida expansion på många plan. Detta är möjligt först när de gamla tankeformerna lösts upp i 3 faser:

 

Lorder och ätter genomgår förnyelse in i en ny tid.

 

Prins Charles ges en ny frihet när de kungliga privilegierna i England och Belgien förändras i snabb takt from. 2011.

 

Flera slott och herresäten genomgår förändrade ägarförhållanden och övergår i allmänhetens tjänst, som rehabilitetscentra för handikappade etc.

 

 

Europas kungahus.

 

Samtliga nuvarande kungahus i Europa har ett frigörande flöde på sin omgivning (inkl. Greklands förra kungapar).

 

De kungliga ämbetena kommer att anpassas till en modern tid, med arbetsuppgifter som till stor del ger fokus på alla barns rätt i samhället.

 

De kungliga slottens slumrande resurser tas till vara med verksamhet som gagnar alla åldersgrupper, i första hand forskning och biologisk mångfald.

 

De framtida lösningar som kan vara lämpliga för de kungliga slotten generellt, ges fokus 2013.

 

.

Kärnvapennedrustningen.

Frankrike och Schweiz

 

Efter 2009 blir kärnvapenarsenalen den stora frågan för världens makthavare. Att börja nedrusta ställs högst på dagordningen!

 

2010 – 2011 : Frankrike ger i ett inledningsskede impuls till de kärnvapen-bärande länderna att ingå en pakt för att nedrusta. Schweiz blir säte för de kreativa ansträngningarna.

 

 

Kärnkraftshanteringen

 

Först  2013 sker de första spadtagen där världens ledare samlas för att ett gemensamt krafttag att neutralisera verkan av den tidigare miljöförstörningen pga. kärnkraftshanteringen i luft, jord och vatten.

.

Japan och nya samarbetsorgan för Fri Energi

 Kina och Taiwan

 

Japan genomgår stark förvandling och blir ett nytt Sesam öppna dig -fält av kreativa impulser inom de nya tekniska landvinningarna.

 

Forskningens ansvar för de nya vetenskapsgrenar som blir synliga inom få år, kommer att inriktas på helt nya områden. Nämligen just den Fria energi som accelererar inom den fria forskarvärlden.

 

De forskare som är fast knutna till institutionerna och statliga organ blir ledda att genomföra vissa projekt utanför den etablerade ramen.

 

För att genomföra en del komplicerade projekt krävs nya samarbetsorgan där de fria forskningsgrenarna kan samverka.

 

Detta sker i Öst – dit även vissa västliga forskare blir knutna.

 

Kina och Taiwan har sedan länge gjort banbrytande upptäckter på den fria energins område – dock utan att ännu kunna ”se” de vittomfattande möjligheter denna förberedande forskning får för framtida fri, alternativ energiforskning.

 

 

 

Vision för Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling.

 

av Ingrid Krianon

 

 

Med anledning av förlovningen

mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling

känner jag det angeläget att vidarebefordra nedanstående VISION

– mottagen den 28 jan 2007.

 

 

Min ”syn”:

”Jag ser massor av barn runt Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling

– All världens barn!

Tillsammans blir de båda ett fantastiskt par – sedda och framför allt hörda på rättvisenivå.

 

De är skapta att vara  FREDSROSOR  i stort som i smått!

 

Jag ser Daniel som en ”explosiv”, charmant och engagerad talare till massorna

i angelägna frågor – möjligen natur och miljö, men även när det gäller  barnens rättigheter i världen.”

_______________

 

Ovanstående vision innebär att Daniel har en oerhörd styrka och begåvning att stå stark i sin egen kraft och kan ha tillit till att han steg för steg ges impulser till ett kreativt och aktivt liv – utanför det nuvarande projekt han deltar i.

 

 

Fortsättning 24 febr 2009 :

 

Där kung och drottning har ENHETSMEDVETANDE frigörs kanaler av Unity (enhet/harmoni).

 

Victoria och Daniel:

 

Deras spirande Enhetsrelation är redo att snabbt utvecklas och ge frigörande moment till flera nya steg i de kreativa processer som accelererar omstruktureringen av den svenska statsapparaten.

 

Många omvälvande idéströmningar blir resultatet av denna multidimensionella förening. - De europeiska kungahusen ”går i takt” - utvecklas samtidigt!

 

- Som avslutning vill jag betona det glädjande över det sant, mänskliga i denna process. Att det ges vitalitet och nytt liv när gamla tankesystem faller.

 

Kungafamiljen har även framöver en viktig funktion

som neutral och sammanhållande kraft/energi för landet

 

och därför önskas

Allt Gott för den fortsatta utvecklingen!

 

_________________________

 

 

 

 

 

p>

och därför önskas

Allt Gott för den fortsatta utvecklingen!

 

_________________________