VISIONER  -   sept  2013

 

av  Ingrid Krianon

 

 

 

     
 
 

Innehåll:

·        Visioner för Norden 2013 – 2016

·        De nya finanskriserna – storfinansens ekonomiska karusell

·        Kyrkan öst/väst – Eldsjälarna!

·        En oändlig sol och prästernas sanning

·        Sanskrit och Veda

·        Kreativitetens låga

·        Världsträdet – De nya skapelsesystemen och det mänskliga psyket

·        Växthuseffekten och läkande örter

·        Framtiden och interplanetära reor – jord, mat och pranaföda

·        Jordens hopp

 

 

 

 

 

 

 

Vision för Norden   2013 – 2016

 

From aug  2013 accelererar de kollektiva systemen i allt raskare takt - i spiralströmmar.

Kaskader av ljus går in i kyrkans sfär och de androgyna föregångarna får X-tra spetsenergi

att förlösa de gamla teserna/dogmerna.

De nya systemen ska utveckla sig i sann perfektion!!

 

Det Nordiska Enhetshjärtat vinner terräng i allt internationellt samarbete.

Den nordiska aspekten av VI  kreerar redan nu nya fredstoner.

 

Som föregångare blir dessa fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island,

satta i centrum och ses som förebilder på många plan.

 

Alla internationella samarbetsprojekt intensifieras och ”uppdateras”.

Det stora avstampet för fred sker i febr 2014 när Angela Merkel tar ett avgörande beslut

i en tidigare låst fråga.

 

Norden får ett ökat inflytande i internationell politik. Den nordiska modellen av samarbete vinner plötsligt terräng. Ett specialarbete för framtiden tar sin början.

 

2016  startar den nordiska samarbetsviljan på allvar.

Det nu förberedande arbetet tjänar mänskligheten på alla nivåer.

 

 

                                                            De nya finanskriserna

                                                                       - storfinansens ekonomiska karusell

 

Det blir flera ”mindre” finanskriser som blossar upp än här, än där.

 

2015,  2016,  2017,  2018  frigörs mer och mer av de gamla systemen, in i en ekonomisk

karusell som energigör många nya kreativa sätt att mätta de svältande.

 

De stora finansbolagen förs sakta in i en skapelseplan som ger mer VISHET  i besluten.

I det kollektiva uppdateras människans mentalfält.

 – Dags för eftertanke, att landa i känslan av  VI!

 

De högre skapelseplanen har  2018  vibrerat in med så subtil ton, att beslutsfattare i alla

kategorier, på alla plan får mod att bryta gamla mönster.

 

Många blir som ”kalven på grönbete”.- En oändlig ström av nya goda idéer föds, men tar tid att

kanalisera i praktisk verklighet tills man accepterar att jordens tillgångar tillhör alla!

 

 

 

Kyrkan öst/väst

- Eldsjälarna!

 

Den nya kreativa, sfäriska kyrkan öst-väst, går hand i hand.

Kreativitetens vind flödar ut över alla gränser – ut över alla de androgyna föregångarna.

 

Inom varje religion som har fred i kärnan träder fram ELDSJÄLAR – stiger ur askan av sitt gamla liv  -   Fågel FENIX i mångfald!!!

 

 

 

En oändlig sol och prästernas sanning

 

En ny våglängd av skapelsekraft visas genom aktiva ljusspiraler som strålar in

med full kraft aug 2013.

 

Nu startar förändringens vind inom kyrkan. Först mer kortsiktigt i framtidsfrågorna, därefter allt mer kreativt i de långsiktiga målen.

Kyrkorna skapar kreativa möten över alla gränser.

 

I Norden ges extra impulser att agera. Fria flöden har gett riktlinjer – bara att ”fylla i”!

Detta skapar förutsättningar att fokusera på de svagas behov och deras rätt i nya fredssamhället.

 

Kraftiga mentala vindar väntar redan nu i prästernas sanning. Utan mellanhänder eller förberedelse, ges impuls att ”direktpredika”

– i Anden av den förklarade eld som är GUDS  LJUS  i människan!

 

Trosfrågorna sätts på prov!

I alla lager av det universella medvetandet pågår upprensning.

 

Sanskrit och Veda

 

SANSKRIT  har tidigare varit rättesnöre för några få – och är nu förmedlat ner,

in i det kollektiva!

 

De vediska skrifterna är både traderade och nedtecknade på Sanskrit.

 

 

 

Kreativitetens låga

 

Kreativitet ger världen förändring/förnyelse av gamla tankesystem.

I Nuet ges tanken liv och riktning.

 

 

 

Världsträdet

De nya skapelsesystemen och det mänskliga psyket

 

* Världsträdets stam har gjort sitt. Det har fullbordat sitt lopp och ligger på en konstant nivå.

Upplysningens ton/energi är känd för den stora massan.

 

Nu breddas ljusspiralerna (splittras upp) och mångfaldigas. – Fri energi skapas sakta i jordens 

energisystem, vilket även påverkar de politiska skeendena i världen.

 

Över hela jorden startas androgyna ”skapelseelement” - pooler för Fred och oberoende.

 

På alla kontinenter, i stora och små städer och samhällen, i grupper som egentligen samlats för

andra ändamål diskuteras  FRED,  FRED,  FRID  !!

 

Afrika har bumerangen som föregångare.

 

Vishet och nåd blir rättesnöre. Sakta och omärkligt exploderar de nya Skapelsesystemen i det

mänskliga psykets alla vindlingar.

 

Skapelsekanaler öppnas som tidigare varit låsta. Enandet bortom det mänskliga förståndet

pågår, utom räckhåll för logik och förstånd.

 

* Världträdets stam = energilinje från Afrika, genom Europa, Sverige och Norge - - - - -

 

 

Växthuseffekten och läkande örter

 

Växthuseffekten kan ge en skör hud hos många vuxna, men barnen klarar sig bra!

Med hjälp av läkande örter enligt ”gammal modell” ges lindring, och när jorden sakta går in i

ett mer stabilt klimat ges förutsättning för att skapa den nya ”himlen” på jorden.

 

 

 

Framtiden och interplanetära resor

- jord, mat och pranaföde

 

Att föda och födas på jorden är länge än ett privilegium och den nya människan ges nya

förutsättningar att skapa helt andra levnadsvillkor än nu.

 

Jorden kommer att få den mat de svältande behöver genom att allt fler lever på alternativ föda

eller enbart prana.

På de arealer som är tillgängliga för odling utvecklas stark subatomär strålning och plantor sätts

i speciella odlingskar med ”prana-föda” och planteras därefter i jord, Dessa utvecklar sedan

resistens mot skadeinsekter och ger mångdubbel skörd.

 

Lagen om Universum sett ur ett holografisk perspektiv ger revidering av gamla tankemodeller

och förnyar politikens grundstruktur.

 

Inom 30 år blir interplanetära resor allt vanligare, men mänsklig oförmåga att förstå universums

lagar kan sätta käppar i hjulet för den förbrödring som nu sker i mindre skala.

 

Först  2060 – 2070  sker de stora genombrotten där den förut ”ödelagda” jorden nu har återfått

god stabilitet med goda skördar enligt nya principer för de skaror som fortfarande lever på

”jordmat”.  -   Ca. 10 % av mänskligheten lever nu på ren PRANA.

 

 

Jordens hopp

 

Jordens hopp för framtiden bygger helt

på människans förmåga att öppna sitt medvetande

för att toner i hennes hjärna

ska kunna aktiveras fullt ut

 

- genom att nå ett högre medvetandestadium

 

Därefter ges ytterligare stimulans till prana-flödet

av subatomära energisystem

som ger jorden ingång till fritt flöde

av ständiga ”växelpulser”

 

- att ta emot och ge ut fri energi !

 

 

 
 
Ingrid Krianon           4 sept  2013