Visioner av Ingrid KrianonVisioner  MAJ  2011

Tidigare Visioner tom 2008 finns utgivna i tre böcker och fyra kompendier

se beställning: böcker och kompendier

     
 
o Kina
o Tibet - 2011
o Oro i finansvärlden
o Prinsessan Madeleine
o Kung Karl XVI Gustav
o Forskning - det nya periodiska systemet
o Veda och den intellektuella världen
o UNITY - människor
o Kreativitetens ursprung
o De subtila själsprocesserna accelererar

 
     

Kina 

 

Kina tar stora steg framåt i de enande tonernas salt!

 

 

Tibet  -  2011

 

Tibet ”uppdaterar” sin ton i det tysta.

 

 

Oro i finansvärlden

 

- samarbete över partigränserna

 

Aktuella uppgifter i massmedia om förestående förändringar i finansvärlden är en svag föraning om de processer som sker när de androgyna systemen avmagnetiseras 2011!

Androgyna system - manligt/kvinnligt ”kreativiseras” under våren/sommaren.

 

En mycket snabbare process än någon anat kullkastar alla tidigare konflikter inom de politiska systemen. De gamla partierna börjar samarbeta - nu från en högre utkikspunkt. De sittande partierna är eniga.

 

”Vi måste ge VI ett större inflytande”!

Att förbereda de nya systemskiftena kräver total enighet - tom SD får vara med på ett hörn!

 

Anders Borg ges nya uppgifter - han breddar sina åtaganden

 

 

Prinsessan Madeleine

 

Jag ser en stor sol runt prinsessan Madelene. Jag ser henne många gånger i Afrika.

Hon blir en fredsambassadör av stora mått (jämför prinsessan Diana).

 

 

Kung Carl XVI Gustav

 

Prins Daniel

 

Kungen gör sin magnifika energiöppning i juni 2011.

 

Han blir mycket starkt påverkad av en händelse i omvärlden i vilket gör att han tar  tillbaka sin position med råge!

 

Tillsammans med prins Daniel ges en själston som är perfekt samklingande.

Om två år kommer kungen att öka / intensifiera sin kreativa kraft och då måste han börja minska på sina engagemang, utom på en punkt - arbetet för de svaga i samhället!

 

 

 

Forskning  -  det nya periodiska systemet

 

När det periodiska systemet öppnas i sin helhet kommer man att upptäcka många nya substanser.

 

 

VEDA  och den intellektuella världen

 

Längtan efter nya tankeformer

 

VEDA - den ”kosmiska” - galaktiska, mångdimensionella Urkunskapen har större möjlighet att blomma ut 2011.

 

Norra Europa har ett starkare flöde av samverkan som ger eko i resten av världen.

 

Den feminina tonen har nått de Unity-själar som tidigare varit ”onåbara” inom den intellektuella världen: universitet, forskning, sjukvård, kyrka etc - de som burit flamman, men inte orkat/förmått lyssna till sin inre längtan.

 

Nu kommer de i massvandring, söker sig ut, vill ha kontakt med likasinnade - och finner varandra. På outgrundliga vägar förenas kraften.

 

 

Unity-människor

 

Unity-själar

 

Många är födda med ”upplysning” klar redan från start i detta livet. De har en Unity-sfär.

 

Flertalet människor med detta medvetandetillstånd är födda från 1830-talet och framåt, in i modern tid.

 

Under epoker i historien har grupper av Unity-själar inkarnerat för att försiktigt bära ut de nya tonerna av fri energi i mänsklighetens kollektiva fält (bl.a. under katartiden och upplysningstiden).

 

Hos dessa kreativa själar behövs endast en reaktivering, vilket sker i små eller stora steg genom själsliga processer i INRI.

-   (INRI  i en vidgad betydelse är ett uttryck för de inre själskvalitéer som genomströmmar människan när hon nått sin optimala ton av frid och fred).

 

Ofta är denna första grundaktivering klar vid 12 års ålder och accelererar mellan 18 - 25 år.

Redan då är Unity-sfären så stark att man tillfälligt kan avmagnetisera de flesta ostabila energilager i människor som kommer i närkontakt.

 

Men om inte utstrålningen är tillräckligt stark avtar auran hos mottagaren (minskad intensitet – minskad eterkraft) efter några dagar pga. det omgivande kollektiva trycket.

 

Först när Unity-människan har gjort det medvetna valet att genomlysa de kreativa tonsfärerna i sig själv blir hon stabil nog att aktivera endast genom Närvaro

 

Då är hon mogen att ingå förening med sin egen multidimensionella natur av OMNI

- alla de multidimensionella tonsystem som ”vibrerar” i en människas Själskropp,

och ge ut fri energi! 

 

 

Kreativitetens ursprung

 

Maria-aspekten (i väst), eller Shakti - modersprincipen (i öst)

 

Mänsklighetens feminina aspekt går in i ett avgörande skede 2011.

Denna solära ton av Varande gör ”en volt” in i de tredimensionella världarna, vobblar runt sin egen axel och kastar ut överskottsenergi till allt levande.

 

Denna aspekt har moder Maria och ”Marior” av alla kulturslag, både västerländska och österländska ljusbärare, kreativiserat i alla tider. Nunnor och naturfolk har varit särskilt lyhörda.

 

Att bejaka denna själsliga förvandling ger ibland ett något burdust uppvaknande, men också en stark känsla att bara veta vägen, att manifestera målen och riktningen för livet.

 

En inre hängivenhet är starkt stigande i den transcendentala processen i det kollektiva - hos både kvinnor och män.

 

Som en särskilt stark kvalité börjar de ”barnsliga” uttrycken ta form

- att göra vad jag vill, att kräva min plats, men också att ge uttryck för viljeaspektens behov av lek och sång.

 

I förlängningen bejakas kreativitetens alla yttringar.

 

Ex  1

Att glädjas utan egentlig orsak - att uppleva världen och livet annorlunda. Detta ges som det yttersta tecknet på att vi är på väg ut i det fria tonflöde som optimerar vår egen omvärld.

DO  -  RE  -  MI  . . . .

Vi spelar på alla tangenterna, alla tonerna/chakrakanalerna är väckta och accelererar våldsamt i rosetten.

 

Nu frigörs ytterligare flöden som bäddar för de fria konsterna på ett nytt och rogivande sätt. Alla de gamla uttryckssätten går in i mer övergripande möjligheter att agera och visa det kosmiska flödet.

 

Ex  2

Alla som går på tex en traditionell dans eller konstutställning kommer förvånat att se de nya uttrycken manifestera sig i änglar, ljusväsen, shamballatempel, högre kvalitéer i Skapelsen

- tillika med tomtar, sagoväsen och det inre templets sätt att uttrycka toner/energier

bortom NU!

 

 

Ex  3

Fri energi uttrycks också i skapelsens mångfasetterade möjligheter att ena och förena

- tex genom att endast genom NÄRVARO förstärka kraften i ett rum av oliktänkande,

där tiden har viss betydelse.

 

Om endast två medvetna Unitymänniskor befinner sig i ett rum tillsammans med tio ”oväckta” Unitysjälar (förberedda på att aktiveras) går processen ändå blixtsnabbt,

18 - 20 min, för att Primana ska öppna för Kromana - dvs att Själen öppnar för sin längtan

att återse sig själv i alla dimensioner!

 

En å, blir många åar, som blir en älv på väg mot det stora havet - Unity.

 

Människans mångdimensionella väsen kreerar oupphörligen nya uttryckssätt.

 

Att aktivera OMNI - auran är ett av de mildare sätten som banar väg för Kromana - den gudomliga planen - att i allt hastigare takt accelerera och uppdatera den mänsklighet som har vaknat sent!

 

*   OMNI - auran       se menyn under TRANSFORMATION / FRI  ENERGI

 

 

De subtila själsprocesserna accelererar

 

Orden Jag Är och Vi Är

 

2015 är den gräns som kommer att öppna alla återstående vallar i det kollektiva medvetandet (till en början på sparlåga)

 

2015 - 2018  sker genomgripande själsliga processar som ger massorna impulser att skärskåda/genomlysa tidigare åtaganden - eller sätt att leva.

 

Skådespelare, författare och andra kreativa föregångare, som ger sina tankar verbala uttryck, föregår nu också med praktiska exempel.

De leder nya projekt, samlar skarorna - ”nu ska vi kavla upp ärmarna och jobba”.

 

Kyrkorna blir mötesplats för många nya initiativ som inte har med kristen tro att göra,

utan att leva och verka utifrån ett UNITY- perspektiv

- dvs samverkan mellan olika religioner och samfund  -  för allas bästa.

 

Stora idéförändringar och diskussioner blir följden, men allt hålls samman i en önskan om att få och ge förståelse.

 

Orden Jag Är och Vi Är får en allmän spridning,

och en subtil förvandlingsprocess har startat som aldrig kan mätas i ord.

 

- Den bara Är