Visioner  dec  2009   -    av  Ingrid Krianon

 

Tidigare Visioner tom  2008 finns utgivna i tre böcker och fyra kompendier 

  se beställning: böcker och kompendier

 

 

Innehåll   

o       Sverigedemokraterna

o       Stadsdelen  ROSENGÅRD

o       Förändringens vind

o       Svenskarna och Islam

o       Den stora ekumeniska vinden

o       Inre religionsstrider   -   inom alla religioner

o       Palestina

o       Kvinnorna i Afghanistan och Pakistan

o       Militären

o       Homofrågan

o       Kyrkan och samhället

o       Katolska kyrkan och ”fri energi”   -   den sista fästningen

o       ”Fredsprocess” inom kyrkan    2015 - 2016    -    en inre skärseld

o       Den androgyna människan

o       Grekland och transformationen

o       San Fransisco  -   två nya minikvanthopp 2011   -    (före ”Zero Point”)

o       Zero Point   ,   12 okt  2012  -  5  febr  2013

o       Vad sker efter Zero Point?

o       Vad sker politiskt    socialt . . . ?

o       Zero Point och hjärnforskningen

o       Unity-människor

 

Sverigedemokraterna

 

SD  kommer att splittras i en större mer officiell del och en ”utbrytardel”.

 

Denna nya mindre grupp (vilken även kommer att splittras) finner sin näring i en del gamla högerextremistiska politiska chatteringar.

 

SD  som helhet kommer att öka till en viss gräns – sen går luften ur – snabbt!

 

 

Stadsdelen  ROSENGÅRD

 

2015 – 2016  står Rosengård som ett föredöme och en garant för frihet.

 

I mars 2012 har de nya invandrarna etablerat en stabilare syn på sin roll, och sitt nya hemland. Man finner nya uttrycksformer för sitt frihetsbehov. 

 

Många nu etablerade skådespelare, författare, konstnärer och andra ledande kulturpersonligheter ”tänder eldar” (idéer) och väljer att ge sin röst till förnyelsearbetet.

De ger uttryck för meningar som inte kan såra – bara ge mod. De skapar tillsammans en kraftfull megafon för de nya idéströmningarna om allas rätt till lika värde.

 

Myllrande aktivitet med odling, byggnation, teatergrupper, sång, musik, kreativitet, på både ute- och innescener – brandbilarna står sysslolösa.

Skolans roll förändras, de äldre blir delaktiga.

 

Rosengård gör nu skäl för sitt namn på alla nivåer!

 

 

Förändringens vind

 

Många andra förortsstadsdelar genomgår liknande processer.

Internationell solidaritet utgår från dessa nu så ”obstinata” områden.

 

Förändringsarbetet sprider sig från Malmö till Göteborg, till Stockholm och ut i vidare cirklar.

 

 

Svenskarna och Islam

 

Svenskarna kommer att studera islam allt mer – det blir en våg av intresse för Koranen och dess grundsatser. Man vill försöka lära sig förstå detta trossystem för att kunna kommunicera och skapa dialog.

 

Gruppresor till muslimska länder och besök på moskéer blir vanliga.

 

Över hela världen kommer moskéerna att öppna för bönestunder tillsammans med kristna grupper och föra dialog över religionsgränserna.

 

 

Den stora ekumeniska vinden

 

2011 startar den stora ekumeniska vinden mellan alla de stora världsreligionerna.

Försoningens vind kommer att beröra alla de gamla trossystemen oerhört snabbt.

 

Den muslimska världen genomgår en kraftfull transformation in i Unity.

Samarbetes mirakel löser upp okända knutar i det kollektiva. Viljan till nåd ökar!

 

 

Inre religionsstrider

- inom alla religioner

 

Under en övergångstid av ca tre år, mars 2011 – dec 2013 ses inre religionsstrider öka,

där alla de gamla trosystemen ristas i grundvalarna – grupp ställs mot grupp.

Viljan till dialog blir ”explosiv” inom alla de stora religionerna.

 

Onyanserade religionsyttringar har varit grunden för många krig.

 

Ett stort FN - möte 2014 ger avstampet till en övergripande plan för det nya arbetet att skapa fred. Effekten blir som Berlinmurens fall, men nu inom varje enskild religion!

 

 

Palestina

 

2010  Palestinierna integreras mer och mer som folk under fem år.

Processen accelererar 2015, men först år 2016 kan de sägas ha en ”halv egen stat”.

 

Då är varken Hamas eller Fatahrörelsen styrande, utan ingår i ett större ”partisamarbete” med förgreningar in i omgivande länder, bla. Jordanien.

 

 

Kvinnorna i Afghanistan och Pakistan

 

De afghanska kvinnor som nu kämpar för sin rätt till egenvärde, ger signal till allt fler att ta sin plats/formera sig i väntan på ett fritt samhälle.

 

En framväxande våg av frustrerade kvinnor avvaktar politiska beslut som ger alla rätt till skolgång, social rättvisa och högre utbildning.

 

Massdemonstationer i Afghanistan med deltagare av både kvinnor, män och barn sätter igång lavinen - Pakistan kommer ett halvår efteråt.

 

 

Militären

 

2011 – 2018    Militärens makt minskar över hela världen. Allt fler vägrar att bära vapen.

 

Stora demonstrationer utanför baser och militäranläggningar tvingar politikerna att omvärdera vapenhandel och krigsinsatser.

 

- ”Mat åt alla”!  skanderar demonstranterna.

 

Militären får i allt ökande omfattning ägna sig åt läckande miljöavfall, kärnvapennedrustning, och hjälparbete vid naturkatastrofer.

 

 

Homofrågan

 

Denna fråga kommer att infektera svenska kyrkan/frikyrkorna tom 2016.

 

Frågan lyfts fram gång på gång och ger anledning till oro på alla plan – inom kyrkans inre ledning, i församlingar, i samhällsdebatten. Stora samlingar och konferenser hålls om idéströmningar i tiden.

 

Gay-paraderna kommer att ”tappa luften”. Intresset viker för andra frågor. Man rättar in sig i ”samhällsledet”.

 

Manifestationer för den lilla människans behov ersätter debatten.

Soppköken och mat åt alla ges fokus.

 

 

Kyrkan och samhället

 

2010 - 2012 - 2016     Människor väcks ur sin Törnrosasömn.

Kyrkorna fylls till brädden när händelser i omvärlden skakar om, emotionellt och mentalt.

Stora idédebatter, manifestationer för fred hålls för att minska frustrationen.

De svaga grupperna ges fokus.

 

Kyrkan vädjar till övriga samhället, många frivilligarbetare krävs.

Allt fler dras till hjälpverksamheten.

 

Diakonin har gått före – Nu startar de stora omvälvande kraftströmningar som omvärderar den gamla tiden i kyrkans inre sfär.

 

(se även boken  Att upplysa Jorden och kompendiet Förvandlingens tid,        av Ingrid Krianon).

 

 

Katolska kyrkan och ”fri energi”

- den sista fästningen

 

Katolska kyrkan omvandlas i pulser, 2010 – 2012 – 2016 – 2018.

 

Stora delar av den katolska världen rasar – teser, ritualer – allt genomgår förvandling.

 

Detta är möjligt först när de stora religionsomvandlingerna öppnat de sista resterna av ”hemligheter” som hindrat den mänskliga utvecklingen.

 

Då kan ”fri energi” explodera i tankevärlden och ge grund för de framsteg som behövs i forskarvärlden – att försiktigt pröva kraften i den kollektiva ton som ligger till grund för kvantvärldens seriekoppling av energi.

 

19 – 25 aug  2016   Här börjar jordning av alla de multidimensionella energisystemen

i mer sparsam takt,  tom 2018.

 

 

”Fredsprocess” inom kyrkan    2015 – 2016

- en inre skärseld

 

Inom kyrkor och samfund  pågår en fredsprocess som påverkar alla tankesystem.

Nya insikter öppnas i många tidigare tveksamma. Passiva blir aktiva.

Deras stund på jorden är Nu!

 

Kreativa aspekter/idéer öppnar slussar, river barriärer. Försoningens vind ger flöde.

”Mentala hattar” blåser för vinden.

 

En frihetsberövande ton spärrar dock flödet i den inre sfären.

 

En uppslitande strid blir följden 2015 – 2016 när de sista resterna av Unity ska pressas fram!

 

Stora andliga processer blir följden när den ”kollektiva” kyrkan genomgår en inre skärseld, och människor inte längre finner tillhörighet i de gamla systemen.

 

 

Den androgyna människan

 

Den heterosexuella människan har nått en vändpunkt!

En kraftfull expansion av enhet präglar människans psyke.

 

I denna stora utåtgående process vidgas de gamla perspektiven som byggde på att människan är en ”enkönad” varelse.

 

Den androgyna (läs ”multidimensionella”) människan börjar ta plats och skapar många frågor och huvudbry för de sociala systemen – inte bara i formella sammanhang, utan som fenomen när allt fler barn visar sig bära fysisk androgynitét, dvs. två kön.

 

 

Grekland och transformationen

 

2010 - Under ca 3,5 år genomgår jordens befolkning en nyvaknande process, en psykisk och mental förvandling.

 

Enhetstonen är stigande i all mänsklig samvaro. Det är en helande ”Gong - Gong” som ger stora delar av mänskligheten en holistisk livssyn. Resterande omedvetna själar vaknar så snart deras psyke stabiliseras genom händelser i omvärlden.

 

Grekland kommer att ha stor betydelse vid transformationen.

 

2013    börjar de ”stora orkanernas tid” (inre och yttre).

2018    sker en svängning in i något mildare vindar.

 

2010 – 1018  kommer mänskligheten att genomgå en lika stark mental och ”fysisk” transformation, som tidigare tagit 80 år att fullfölja. Denna process påverkar också fysiska/eteriska kroppen.

 

 

San Fransisco

- två nya minikvanthopp 2011       (före ”Zero Point”)

 

Det första mentala minikvanthoppet i en serie av tre, skedde 19 – 20 okt 2009

(se avsnitt San Fransisco, under Visioner, okt -09)

 

Två nya ”minihopp”:    11 - 12 jan 2011       och     25 - 26 juli 2011             

 

Dessa utgår från  16  minijordchakras i en cirkel ca 25 mil från San Fransiscos centrum

(info om centrum följer senare).

 

Kvanthoppen startar den stora mentala omvandlingen som skapar ”fri energi” i folkdjupen – och Jorden är född in i en fraktal ton (förlösande energi) som förändrar världsbilden på bara några få år.

 

I aug 2012 accelererar fri energi i hela jordens energinät. Alla tidigare kända energisystem avmagnetiseras, och friläggandet av jordens rena ton kan börja.

 

 

Zero Point

 

12 okt 2012 – 5 febr 2013

 

Under ca fyra månader sker ett kvinthopp, en staccatoliknande  upp-ur-in-laddning av energi.

Påverkar successivt alla energisystem i fysiska kroppen.

 

I april 2013 sker en kort tydligare  inladdning, har med kromosomer att göra.

Mer info senare.

 

Vad sker efter Zero Point?

 

Tiden står ”stilla” i ett vaccum i flera delsteg fram tom 2016.

 

Därefter accelererar de förberedande tonsekvenserna/energiomvandlingarna in i jord

(jordas i det mentala medvetandet).

 

Mänskligheten aktiverar viljeaspekten kollektivt – får riktning och mål.

 

OBS!     Varje delsteg (tonsteg) varar flera månader och är endast mätbara som små lätta krusningar i mentalfältet, men orsakar stora massaktioner, demonstationer, appeller

– behov att agera.

 

Vad sker politiskt – socialt . . . ?

 

De stora företagssammanslagningarna börjar raseras. Världsstädernas strukturomvandling påskyndas.

 

Detta innebär att ”högt tonläge” inom politik och social omsorg. – De svaga sätts i fokus.

Förbered detta redan nu genom samarbete över alla ”partigränser”.

 

De socialt utslagna har kompetens att delge samhället. De har aspekter av enhet i sitt tankemönster. Ge dessa samhällets själsrosor plats, ge dem hjälp till självhjälp!

 

Det förutsätts att de integreras i den moderna samhällsapparaten med möjlighet till inflytande och medverkan i beslutsprocesser som rör den egna sfären. Det kan gälla skilda områden som skola, vidareutbildning och högre utbildning.

 

Tidigare stagnerade själsegenskaper kan nu blomma ut i en utåtgående energi och de kräver sin plats – här och nu! Och de kommer att få plats genom påvisande av inre kvalitéer som ger deras viljeaspekt särskilt stor styrka.

 

2013  ökar deras inre kampläga dramatiskt. De formerar sin kollektiva kraft. Det blir stora demonstationer i världsstäderna. De kommer att ta plats i ledande politiska sammanhang.

 

Utvecklingen forceras genom rosornas inträde i de politiska finrummen – de för ”narrens” talan – är sanningssägare.

 

 

Zero Point och hjärnforskningen

 

Visar/betecknar ”överlappande” energi mellan många dimensionssystem.

 

Dessa system berör varandra så länge det är nödvändigt för den inre själstonens framväxt

– i den enskilda människan, såväl som i det kollektiva.

 

Mänskligheten utvecklas nu in i ett övergripande stadium av medvetande.

Själen ges möjlighet att blomma ut med alla sina kreativa jordiska aspekter.

 

Människan som art genomgår en transformation och längtar efter fred.

 

Ingen kan stå emot den Sesam öppna-dig-vind som öppnar genom Zero Point.

Det är en helt ny sfär som bildas i och omkring jorden.

 

Ganska snart kommer vetenskapen att tala om

en ny transcendens som kan iakttas i hjärnforskningen!

 

 

Ett flödessystem  (halvtonsystem)

skapas av känslan i ord som Unity och Fred.

Det påverkar hjärnans kemi och personligheten

in i ett tillstånd av medveten ”vakenhet” – bortom tiden.

 

I vissa harmoniska sammanhang

där grupper av människor finner sig ”väl till mods”

t.ex. en gemensam natur- eller musikupplevelse,

kan känslan av enhet bli så stark att man kollektivt går bortom tiden

 

– upplever en känsla av upprymdhet och salighet,

en försmak av ett paradisiskt källtillstånd,

att vara ett med Källan.

 

Allt fler kommer att få uppleva detta inom få år!

 

 

 

Unity-människor

 

Många är födda med ”upplysning” klar redan från start i detta livet. De har en Unity-sfär.

 

Flertalet människor med detta medvetandetillstånd är födda från 1830-talet och framåt,

in i modern tid.

 

Under epoker i historien har grupper av Unity-själar inkarnerat för att försiktigt bära ut de nya tonerna av fri energi i mänsklighetens kollektiva fält (bl.a. under katartiden och upplysningstiden).

100 000 – tals människor med detta medvetandetillstånd, finns idag på jorden, ofta i ledande befattningar, inom fredsrörelsen etc.

 

Hos dessa kreativa själar behövs endast en reaktivering, vilket sker i små eller stora steg genom själsliga processer i INRI. -   (INRI,  i en vidgad betydelse, är ett uttryck för de inre själskvalitéer som genomströmmar människan när hon nått sin optimala ton av frid och fred).

 

Ofta är denna första grundaktivering klar vid 12 års ålder och accelererar mellan 18 – 25 år.

Redan då är Unity-sfären så stark att man tillfälligt kan avmagnetisera de flesta ostabila energilager i människor som kommer i närkontakt.

 

Men om inte utstrålningen är tillräckligt stark avtar auran hos mottagaren (minskad intensitet – minskad eterkraft) efter några dagar pga. det omgivande kollektiva trycket.

 

Först när Unity-människan har gjort det medvetna valet att genomlysa/bejaka de kreativa tonsfärerna i sig själv blir hon stabil nog att aktivera endast genom Närvaro.

 

Då är hon mogen att ingå förening med sin egen multidimensionella natur av OMNI,

alla de multidimensionella tonsystem som ”vibrerar” i en människas Själskropp

- och ge ut fri energi!