Visioner  av  Ingrid Krianon

 

 
 

Visioner Mars 2010

 

Tidigare Visioner tom  2008 finns utgivna i tre böcker och fyra kompendier    se beställning: böcker och kompendier

 
 


 
Innehåll
 
 


o De kreativa tankesystemen, 17 - 18 mars 2010
o Enhetsprocesser, 24 - 25 mars 2010
o Världsomspännande tankefrön, 2009 - 2010
o Kvinnorna - Voltaire, nya tankesmedjor
o Afrika som föregångare
o Freds och miljöarbetet
o Samarbete ÖST - VÄST över religionsgränserna
o Prins Carl Philip
o Carl Bildt
o Magnetismen och jordbävningarna - Unityspiralerna
o Det kollektiva medvetandet och andliga processer inom forskarvärlden
o Galilei och de unga forskarna
o Modern energiforskning - vatten som energikälla,
- kärnkraftens minskande betydelse
o Vulkanernas energi
o Ekologisk jordbruk utan djurhållning - naturfolken
o Världstonen och samhällsplaneringen - multinationella företag och lokala flöden
o OMNI och lagen om orsak och verkan, 2010 -2011
o Det nya kollektiva psyket och ny förhandlingsposition i fredsarbetet
o Filosofiska eldsjälar
o Mental explosion
o Ordet "Karma" - ny betydelse
o Hypofysen och den joniserande strålningen - koronan runt hjässan
o Fågel Fenix och Duvan
o Kristus i vår tid
o 24 - 25 mars 2010

 
     


De kreativa tankesystemen

17 mars 2010 - De kreativa tankesystemen börjar accelerera kollektivt.

18 mars 2010
"Jordtonerna" exploderar ut över alla gränser - alla system. Detta ger eko i världspolitiken.
En brusande Å, blir en stor älv på väg mot det stora havet - fri energi i tankevärlden.


Enhetsprocesser

Enhetsprocesser transmuterar de globala tankesystemen blixtsnabbt
- utan återvändo 24 - 25 mars 2010.

Den nya tidens kreativa ton öppnar hela tiden nya perspektiv i den globala utvecklingskarusell som liknar en allt snabbare accelererande centrifug. Aldrig förr har historiens vindar blåst så starkt.

24 - 25 mars 2010
- se även under tema: Kristus i vår tid (i slutet av marsvisionerna)


Världsomspännande tankefrön

Kollektiva tankefrön som redan nu har satts i jord under 2009:

o Att de små människorna integreras i världssamvetet
o De fredsbevarande organisationerna ges mer ton/energi
o Att vapenindustrin tar maten från de svältande
o Självbestämmande och medbestämmande som medel att nå Unity i Afrika


Nya tankefrön 2010:

o Nedrustning
o Småskalig industri - samverkan mellan äldre och unga
o Unga idéer utvecklar äldre system
o Ungdomars entusiasm förvandlar politiken


Kvinnorna - Voltaire
Nya tankesmedjor

Under 1300-talet hade många kvinnor ett mentalt försprång. Det var starka, frigjorda kvinnor. Men de frigjorde sin kraft för snabbt - i en utåtgående energi och de fick olika sjukdomar: sotsängsfeber, gikt etc.

Deras kroppar aktiverades i en inåtgående spiral, medan deras mentala kraft kvävde yttre aktivitet.

Kvinnan som kön hade för få kvinnor som kunde bära energin. Detta orsakade många starka kvinnors "fall". Få överlevde transformationsprocessen längre tid än till ca 38 - 40 år.
Deras kroppar var utbrända, tandlösa. Deras lungor "kollapsade".
Men de födde friska, aktiva barn - beredda att föra arvet vidare!

Under 230 år hölls lågan vilande med få undantag. Men med Voltaire föddes den nya kreative mannen som höll kvinnans fana högt. Hans tankefrön accelererar nu långsamt i form av nygamla idéer som dammas av och "sätts i jord".
I nya tankesmedjor ges en förenad vision om frihet, jämlikhet, systerskap, broderskap.


Afrika som föregångare

Nuet vibrerar in i de mänskliga medvetanden (föregångare på den politiska arenan), som ska styra jorden in i en ny fredsera.

Allt fler av de afrikanska länderna tar ansvar för framtidsfrågorna. Många afrikaner i "utlandet" återvänder hem och bidrar till återupprättandet av Afrika som en nyskapande kontinent.

Samarbetsavtal i en anda av fred och samförstånd ger optimism och frihet att överbrygga en del mindre uppblossande oroshärdar.

Dessa får aldrig flöde och ebbar ut när den nya afrikanska unionen getts kraft genom en genuin ledare som tar bladet från munnen, lyfter sitt mentala svärd och bryter alla band till den gamla koloniala epoken.

Afrika som union och kontinent har ansvaret för sina egna "utsatta" individer/folkgrupper (aids mm). De behöver endast hjälp till självhjälp. De har glädje och kreativitet nog att stå på egen grund genom inre samverkan.

2010 - 2011 - Gränser öppnas mellan tidigare oförsonliga stamgrupper.
Den neutrala energin transformeras in även här!


Freds och miljöarbetet

Freds och miljöarbetet måste gå hand i hand för att skapa en ny framförhållning på miljöområdet. - Att ge många människor förståelse för Unity och fred skapar tid, ork och vilja att agera i närmiljön på många plan.


Samarbete ÖST VÄST över religionsgränserna

Det kollektiva enandet spirar redan nu - men det kommer att ta 3 år (febr 2013) tills världens stora och små stater förmår samarbeta över religionsgränserna (enskilda och grupper går före).

Natur och miljöaspekterna forscherar processen. Mellanstatliga organ får ökad betydelse.
Egypten tar många och långa steg här. Samarbete mellan Öst - Väst blir allt vanligare!


Prins Carl Philip

Carl Philip har diplomatens kännetecken och fortsätter i viss mån Folke Bernadottes arbete.
Han blir starkt engagerad i freds- och vattenfrågor.

Carl Philip kommer att hålla ett tal utomlands som blir avgörande för hur många organisationer agerar i ett känsligt läge. Han blir respekterad för sitt ställningstagande när det gäller de små nationernas genomslagskraft i internationella sammanhang.

Han blir ordförande i en internationell organisation som syftar till att överbrygga gränser/murar mellan tidigare aggressiva grannar.


Carl Bildt

Carl Bildt blir satt i fokus än en gång. Han blir senare en "rakt stigande stjärna" på den internationella himlen (diplomati mm).


Magnetismen och jordbävningarna
- Unityspiralerna

På 1600-talet skapades ett nytt flöde i Europa av frihetslängtan - i skrift, vetenskap etc.
Men det fanns motstånd i de gamla systemen som på många platser skapat stagnerade öar av "nattsvart" energi. Där fanns därför fortfarande grogrund för lägre tankeformer att "skapa" sin verklighet. Dessa löses nu upp.

I takt med mänsklighetens kollektiva utveckling har dessa lägre system tappat mark och vrider sig nu i "födslovåndor" in i de fria UNITY-spiralerna, först förverkligade av tex Da Vinci

OBS! - Dessa spiralsystem skapas av en medvetandeprocess i tankesfären, en transformation som skapar fri energi - både i tanken och den mänskliga organismen, som i sin tur påverkar den personliga utstrålningen, den kollektiva utvecklingsprocessen och jordens "kvantsystem".

Genom det moderna informativa samhället utvecklas hjärnan till en viss gräns. Sedan gör hjärtats och kärlekens språk resten av kvantsprånget.

Nu accelererar dessa spiraler i en allt snabbare process, kastande ut överskottsenergi från sitt centrum (hjärtat). Först uppåt, sedan nedåt - uppåt, nedåt i en stabil "kärnexplosion".
Spiralenergin vrider sig ut och in runt sin axel och skapar nya, stabila energisystem som penetrerar och löser upp de gamla tankeformerna i människan och jorden.

2011 - Magnetismen "upplöses" i vissa bestämda ögonblick/intervaller,
i nanosekunder, när jordsystemen uppluckras och skapar panik i jordskorpan
- därav jordbävningarna !


Det kollektiva medvetandet
och andliga processer inom forskarvärlden.

För att få tillgång till den nya fria energin krävs en mental och andlig förståelse av "den inre verkligheten". Då skapas nya instrument i det yttre för den fria energins intåg i forskarvärlden.

Galilei och de unga forskarna

Galilei har förberett tankar som vetenskapens olika grenar har gett ett lamt intresse, men som genomlyses på ett nytt och "frustrerande" sätt när tankarna tas upp till förnyad diskussion i vetenskapliga tidsskrifter. - Ett nytt intresse är fött för dagens unga forskare.

5 jan - 2011 antänds den fria lågan.

Yngre oetablerade forskare ifrågasätter gamla tolkningar och söker nya utvecklingsvägar
- och sätter hela den etablerade forskarvärlden i gungning!


Modern energiforskning
- vatten som energikälla
- kärnkraftens minskande betydelse

Den nya enhetsenergin är fri och avmagnetiserar många av de nya energisystemen. - Endast krävs en helt ny förståelse för de kosmiska lagar som genomlyser allt kreativt tänkande.

Sakta genomgår varje människa nya stadier av "medvetandeförskjutningar" i det mänskliga psyket. Tillsammans kreerar vi många nya system samtidigt.

Forskarna gör gång på gång nya upptäckter som motsäger tom relativt nya rön.
Ny ökande insikt bland de gamla forskarteamen, gör dem beredda att byta linje över en natt.
Unga forskare har banat vägen: - "Vi såg så många gamla upptäckter som hade substans, men som aldrig blev genomlysta och genomarbetade på djupet".

Ett nytt kraftfullt tankearbete startar i okt 2010, när många av de "rika" föregångarna i samhället önskar bidra till den moderna energiforskningen.
Små projekt, vilka tidigare bedömts som "icke framkomlig väg" och lagts åt sidan, tas nu fram igen och bearbetas ur nya perspektiv.

Energiforskningen tar stora steg framåt de närmaste tre åren, eftersom de nya forskningsinsatserna bygger på vatten som energikälla.
De androgyna systemen i den mänskliga organismen har koder som är omistliga för de forskarlag som önskar lösa den fria energins gåta.

I cellen finns exakta svar på om människan som androgyn varelse, kan bidra till ett nytt tänkande inför de stora frågor som väntar.

Genom forskning på den mänskliga cellen utvecklas vattenenergin och ur denna kommer sedan kunskapen om den rena pranaenergin.

Steg för steg utvecklas energiforskningen.
Utvecklingen sker explosionsartat snabbt från 2014 - 2018.

Kärnkraften är passé redan 2018.


Vulkanernas energi

Den nya tidens öppna medvetanden (föregångare bland forskarna), förstår att använda de gamla kärnenergierna med "omkastade" processer, när krafterna i jordens inre ska avmagnetiseras, dvs. att ge den stigande magman en så kraftig magnetförändring att vulkanernas energi delvis kan tämjas.

Energin kan sedan utvinnas och lagras i speciella behållare som kan ge bl.a. varmvatten för en hel stad.


Ekologiskt jordbruk utan djurhållning

- naturfolken

Varje land ökar jordens egen självreparerande förmåga genom att aktivera markens mikroliv.
Självbärande jordbruk - storgårdar med ny teknik stimulerar och uppdaterar de gamla odlingssätten. Detta bygger inte på djurhållning utan på att ge tillbaka marken sin egen kraft.

Den alternativa odlingen har redan idag fullt utvecklade system i miniskala, men dessa behöver utvecklas för att ge optimal näring åt en utarmad jordbruksmark.
Resurser satsas på genombrott i den nya jordbrukstekniken.

Forskarna börjar samarbeta med naturfolk som har den ursprungliga tanken om naturen som ett levande väsen!


Världstonen och samhällsplaneringen
- Multinationella företag och lokala flöden

Världstonen vibrerar med allt högre hastighet. Detta kräver en helt ny framförhållning vid all samhällsplanering. Småskaligheten sätts i förgrunden. Samverkan mellan mindre företag på en ort ger mångdubbelt tillbaka när både människor och natur skonas genom lokala flöden.

De stora systemen bryts upp i många mindre självstyrande enheter runt ett "hjärta" med representanter för de olika samverkansföretagen. Dessa lokala enhetsmoduler samverkar i sin tur med liknande företagsmoduler på världsbasis (utbyter teknik och social kompetens).

Skillnaden mot dagens multinationella företag blir att dessa bryts upp i mindre enheter, som verkar helt utan styrning utifrån! Varje enhet utvecklar sin nisch.
Forskning kan "köpas" från en pool.


OMNI och lagen om orsak och verkan
2010 - 2011

"Omni" är dimensioner som endast få i historien kunnat uppfatta - tex Franciscus, Galilei, Da Vinci, Newton mfl. - Det är övergripande energisystem som transformerar och uppdaterar den mänskliga mentalvärlden.

Ett stort antal föregångare spänner kärleksbågen och transformerar in en helt ny ton i sept 2010 - först i ett sparsamt flöde.

Då öppnas en helt ny "sfär" av kreativa gåvor och lagen om orsak och verkan sätts ur spel under en prövoperiod - några tiotals år.

De samlade universa börjar samvibrera i en enda Omniton - en Skapelseton som ger de gamla energisystemen i människor en del utrensningsattacker (hosta etc.).


Det nya kollektiva psyket
och ny förhandlingsposition i fredsarbetet

Mänsklighetens nya kollektiva "psyke" raderar de gamla tankesystemen i pulser och ger nystart från grunden av OMNI som modell för de nya mentala system som startar stora förvandlingsprocesser i fredsarbetet. I detta sammanhang kan OMNI ses som symbol för människans fria tankevärld.


Filosofiska eldsjälar

Helande toner kreéras genom skapelsens alla nivåer när grupper samlas i kreativitet och Närvaro.

"Omni-tonen" (den multidimensionella själsaspekten) spelar som en strålkastare ut över alla de tonsekvenser som aldrig fått flöda fritt.

UNITY är manifesterad på alla nivåer i mars 2010.

OMNI startar då en vidgad skapelsespiral in i jord. - Alla "änglasfärer" står redo.

Många grupper samverkar när "sanningsbudskapen" sätts i alarmtillstånd.
Släck inte branden - låt den flöda! - Samlas och gläds åt NU!


Mental explosion

2011 sker en mental explosion och samarbetets fantastiska, skapande tid är i full verkan - över alla partigränser och mellanstatliga organ.

2012 - 2015 Omnitonen kommer att påverka mänskligheten på ett burdust sätt, och de växande miljöproblemen tvingar de mest motvilliga staterna att agera.


Ordet "Karma" - ny betydelse

Ordet karma ges flera nya betydelser år 2011:
Att "tillfälligt gå ur karma" är att gå in i en Unity-sfär - att skapa utifrån en mental enhetston.

Karma finns fortfarande, men nu på ett högre plan
som en ton - en "varningsklocka".

Vi kan nu välja Unity så starkt i våra liv att karma i den gamla betydelsen förlorar sin klang - dvs. : håll fokus på Enhet och Harmoni i ditt liv!


Hypofysen och den joniserande strålningen
- koronan runt hjässan

Inom varje människa finns ett spektra av joniserande strålning, redo att användas när själen nått sin yttersta förlösning i de lägre mentalvärldarnas "oro". Denna förlösning sker så snart vi aktiverat de optimala tonerna i spektrat av strålning i hypofysen.

Processen sker mycket sakta och vi kan stundtals känna matthet och yrsel.
Vi kreerar nu "nya toner" - strålningsfält. Fri energi slungas ständigt ut som grundstrålar från den inre rymden, rakt ut i sfären runt hjässan.

Allt detta gäller många människor i dag, i hög eller något mindre takt, för att minska risken för "överhettning" (= för stor splittring av känslorna).

Den pågående uppdateringen från lägre till högre mentalfältet ger de androgyna systemen snabbare transformation - och hjärtats utflöde av essens blir mer stabilt.


Fågel Fenix och Duvan

I den nya tiden krävs helt andra förhållningssätt mellan människor.
När de nya frihetstonerna genomströmmar den mänskliga hjärnan och organismen,
är den nya människan född (oavsett fysisk kraft).

Fågel Fenix är symbol för Andens kraft i den mångdimensionella människans natur.
I andra kulturer har den andra namn.

Duvan är Andens "vägvisare".

Unity - är Fredens natur på jorden.

OMNI är ett stegvis Varande ut i dimensioner som endast kan förstås av den som mediterat intensivt och länge för att frigöra kausalhöljet från de jordiska bindningarna.

Endast VEDA kan förklara detta i ord!


___________________________________________

Vision av Ingrid Krianon 2007

Kristus i vår tid

2007
Den nya tiden är här - i sin linda.

Lindorna håller på att lösas upp.
- "Barnet" sitter på pottan, lär sig gå, sjunga och dansa under loppet av ett halvår,
men kan ännu inte tala.

2008
De stora utrensningarnas tid.
Då talar "barnet" (den nya tidens energi) försiktigt genom ljusbärarna som gått före.

Pjäser på chackbrädet faller huller om buller. KRISTUS står på väg in i det kollektiva.
Nåd och försoningstanken vinner terräng!


24 -25 mars 2010

Kristus står darrande i Helig vrede
- i centrum -
välter borden i templet, agerar.

Kristus bär kvinnans märke i sin panna!

Tolkning:
Kristus står här som symbol för den nya människans medvetenhet - att agera mot orättvisa och förtryck, men också att ge uttryck för försoningens mirakulösa kraft.
Den kraft som kan välta stelnade föreställningar om religionernas monopol på att forma och förklara Gudsbegreppet.

Den feminina aspekten genomlyser religionerna på ett nytt och harmoniskt sätt.

( Kristus verkar under olika namn i de olika särreligionerna - alla religioner "kreativiseras" nu ).