Visioner  av  Ingrid Krianon

 

 
 

Visioner Oktober 2009

 

Tidigare Visioner tom  2008 finns utgivna i tre böcker och fyra kompendier    se beställning: böcker och kompendier

 
 


 
Innehåll
 
 

 

o De kreativa männen (Utdrag ur boken "Att upplysa jorden")
o BARACK OBAMA
o FN och Kina
o Tibet och Kina
o Fredsprocesser och en mental tsunami
o USA 2010
o Olika nationaliteter
o Kvinnor och barn – kreativt ”samspel.
o Dansens påverkan i kulturpolitiken.
o Internationella politiska samlingar.
o VI
o Förvandlingen
o Ordet Fred som dörröppnare
o Tre kvanthopp i mänskligheten 2009 - 2011
o San Fransisco 19 – 20 okt 2009
o FN och rättvisefrågorna – rådslag i Pariso Dialog och FRED
o Ordet UNITY som fredskod.
o Det nya skiftet – effekter och processer
o Ungdomens nya verklighet

 
     

De kreativa männen.

(Utdrag ur boken ”Att upplysa Jorden”)

Människans högre aspekter får stor genomslagskraft 2009 – 2010 när de ekonomiska system som byggde på gamla hierarkiska grundvalar nu kan uppdateras och användas på ett helt nytt sätt!

Genom sakta uppstigande, kollektiv förståelse för den mänskliga naturen och dess ökande frihetssträvan ges de många föregångarnas tankar nya möjligheter att ”dammas av” och blomma ut. Gamla teser blir som nya, men nu i ett nytt förklarat ljus.

ALLT ÄR skapat på idéplanet – bara att ta ner, in i tid och rum. Möjligheterna är oändliga. Lösningarna på jordens och mänsklighetens trauma är redan löst - bara kreera !

Äntligen kan nu längtan i de kreativa männen frigöras och öppnas för flöden långt bortom tanken. Helande toner strömmar ut från deras aura.

Alla frön är sådda. Många medvetna eller omedvetna grupper av män, jämt placerade i  Europa, ges nu samma uppgift:

- Manliga ”UNITY-själar”, föregångare med uppgift att leda Själens framväxt

in i ny fas av hängivandet, glädje och gemenskap

- skapar ”sammansatta” strålningsfält av FRI ENERGI!

Den gyllene manliga kraft som varit bunden (Gulliver), lösgörs nu för att kreera just de handlingens  skapelse-toner av alla nu kända energisystem som ska samverka för att EU, FN och övriga stora bärande internationella organisationer ska få flygande start.
Även kvinnans ton är frigjord och man och kvinna kan arbeta som EN.

 

B A R A C K   O B A M A

De mentala föreställningar som styrt mänskligheten under sekler, krackelerade vid Obamas presidentinstallation. Inte pga. hans person eller ens hans politiska budskap, utan därför att stora delar av mänskligheten just då riktade sin tanke och uppmärksamhet mot en enda punkt, installationspresidiet framför Vita huset.

Unity som tankemodell, med hopp och tro på samarbete över gränserna,

slungades ut i den mänskliga medvetandesfären.

Uppdaterad och redan ”i arbete” skapas nu förutsättningar för

en helt ny ton av samförstånd och Enhet mellan folken.

 

FN  och Kina

Expansiva idéer i allt blir resultatet av mentalfältets resning.
Ny maktbalans i FN  -  Kina påverkas stort!

 

Tibet och Kina

Stora delar av Kina har fått så svåra ”inre problem” att de måste släppa en del av det yttre år 2010.
Tibet har samtidigt en utåtgående process som lossar banden runt strupar som varit kvävda.

 

Fredsprocesser och en mental tsunami

 Okt 2009 sker ökad strålning mentalt. Fredsprocesserna accelererar i världen.

Under en övergångstid av två år skapas helande ”Solfokus”
– tusentals, kreativa diskussionscentra över hela jorden.

Frihetens genomgripande aktiva pranaessens svingas likt en mental tsunami
ut över den mänsklighet som har vaknat sent.

Fridssfärer öppnas  -  Fredens ros slår ut - - - - -

 

USA    2010

I Kennedys anda öppnas för en helt ny frihetston i USA 

”I have a dream”, sa Martin Luther King. Drömmen ska realiseras 2010

 

Olika nationaliteter

Kvinnor och barn – kreativt ”samspel”

Människans mentala påverkan av de kollektiva energisystemen är i hög grad avgörande för hur den internationella utvecklingen går framåt eller stagnerar.

Därför bör de fria systemen stimuleras genom de fria konsterna, eftersom all mänsklig kreativitet lättar på bördan i mentalfältet.

De gamla föreställningarna om våld som medel för att lösa en konflikt, förlöses i helt nya idéer om försoning och fred vid kreativt samarbete av alla slag.

Samla kvinnor och barn från olika nationaliteter/folkgrupper för att i samtal och lek lära känna varandra - inte för stora grupper till att börja med!

Kvinnor och barn går före. Männen kommer att följa efter. Deras mentala oro förbyts i en vilja till samarbete. Redan i mentalvärlden sker förändringen, som sedan snabbt ger resultat i avrustning och fred i de grupper som så intensivt längtar efter att försonas!

 

Dansens påverkan i kulturpolitiken.

Ge statliga och kommunala medel till de verksamheter som syftar till integrering mellan olika etniska grupper i varje land.

Bejaka dansens glädje – såväl västerländsk som österländsk dans för att uttrycka både glädje, sorg och smärta. - Bejaka olika nationers folkdans, spontandans och alla slags ringdans

Lyft upp detta i den nordiska kulturen – i de grupper som tappat tilltron till livet.
I kyrkan och på torgen, i kulturens finrum.

Ge uttryck för glädjen – Var som helst som människor samlas i passivitet och håglöshet. Låt kroppen förlösa oron!
Avmagnetisera de gamla tankesystemen in i en ny, mental föreställningsvärld av fri energi.

Genom svängningarna i de kroppsliga energisystemen förlöses glädjen och klangen av VI
– Unity kan bryta in på allvar och starta försoningens vind över världen.

 

Internationella politiska samlingar.

Börja varje större samling i politiken med dansuppvisning av kvinnor och barn från olika nationaliteter. Denna kulturella insats ger liv i gränsöverskridande dialoger och fredssträvanden.

Det är av stor vikt att denna tillgång som förlösare av mental energi används i den internationella politiken!

 

VI

VI  är beteckningen för en kreativ själskvalité som öppnar stängda gränser mentalt och socialt – öppnar för samarbetets mirakel.

 

Förvandlingen

Ljusarbetare i alla länder förenas nu i ”pulser”, både barn och vuxna, förberedda och sakta accelererande sin ljushastighet i bärande cellsystem.

Detta innefattar även ett stort antal makthavare inom världspolitiken.

I takt med elektromagnetiska öppningspulser i det egna energifältet (påverkade av yttre faktorer: solstormar, vågrörelser i jordens magma etc) ges uppdatering av hjärtats magnetiska pol, vilket i sin tur påverkar hela det paket av tredimensionella system som tidigare ”stått i stå” – dvs. ej samvibrerat med övriga skapelsen av VI !

>Ökande aktivitet i samhällets omdaning blir följden, när kreativa impulser når etablerade politiker som tidigare styrt efter egen vilja.

En ”massrörelse” sker i det kollektiva mentalfältet.

Beslutsfattarna blir nu mer lyhörda för tankar som fötts på idéplanet genom mångas arbete.

Idéatomer har getts ton utanför tid och rum i ett spontant flöde, när grupper av människor funderat över Tiden i materien, den egna skapade, mentala ”verkligheten”.

Ljusbärarnas arbete i alla länder under sekler har nu burit frukt och klangen av VI kan accelerera ut över alla gränser, alla idéplan. Samarbete blir lösenordet. Håll ut även när vinden blåser kall!

VI-nätet förstärks över jorden när Syd-Afrika än en gång tar tätplatsen i det förenande arbetet. Detta kreativa land visar vägen i en ny fråga om mänskliga rättigheter, och breddar en redan öppnad väg – försoning och nåd.

 

Ordet Fred som dörröppnare

De fraktala system som nu penetrerar mänsklighetens medvetande, ger återsken i alla tonvärldar, i alla dimensioner.

De nya medvetandeplan som ger den mänskliga naturen fredsimpuls, genomlyser redan nu flera verksamma politiker och föregångare i Europa, men processer i omvärlden hindrar avrustningsansträngningarna.

”Fred” är ett kreativt ord som appellerar till människans känslor och ger ständigt flera anhängare i de organisationer som arbetar med rättvisefrågor.

Där är religionerna underordnade.

 

Tre kvanthopp i mänskligheten   2009 - 2011

Mänskligheten har sett eoner av tid ”manifesteras” i tid och rum. Denna process bromsas nu upp – in i ett kvanthopp där  ”tiden” synligt nästan står stilla i vissa ögonblick, för att i nästa ögonblick rusa i väg i en galopperande karusell.

Det är i de ”stilla ögonblicken” som mänskligheten utvecklas maximalt – på en gång!

Dessa kvanttillfällen är ”synliga” i små ”dygnshopp”

vid tre särskilt intensivt strålande tillfällen
from 19 okt - 20 okt 2009 – juli 2011.

Genom tre sekundsnabba inåtgående rörelsemönster stoppas energin upp till ett minimumflöde – tillräckligt starkt så att organismen fortfarande fungerar – men på minsta sparlåga för att upprätthålla liv och rörelse i de yttre energifälten.

Processen tar ca 8 min, men den enskilda människan kan uppleva obehag 3 – 5 min.
Detta sker under natten varför många aldrig hinner märka den stora kraftvågen.

Ev. reaktioner:

Hjärtat dunkar, tinningarna bultar, händerna blir kalla och fuktiga. Tungan känns stor och tung, öronen susar, ögonens glans avtar.

En känsla av matthet sprider sig några sekunder. De starkast berörda kan få illamående och svimningskänslor. De minst berörda kan få lätta anfall av andfåddhet. Barnen under 6 år märker endast lätta kittlande rörelser i halsen – det är allt!

Beroende på graden av finvibration i hjärtfrekvensen startas de inre systemen i en utåtgående rörelse efter 8 min.

 

San Fransisco  19 – 20 okt 2009

Allt detta sker inom loppet av ett dygn runt hela jorden 19 okt 2009

med start i San Fransisco kl 04.00.

Vågen återvänder med full kraft 20 okt 2009 kl 03.58 amerikansk tid.

Hela den mänskliga organismen vibrerar under några dagar på ”stresslåga” och rekommenderas mycket vila.

 

FN  och rättvisefrågorna – rådslag i Paris

Detta dygnskvanthopp ger de kreativa föregångarna en maximal uppdatering i sina energifält.

De blir mer samlade och beslutsamma att prioritera kraftinsatser som krävs för att optimera de samlade resurser som ger FN mandat att föra rättvisefrågorna högst upp på dagordningen.

Nu ges Paris fokus som ”rådstad”. Många grupper samlas där, vid många tillfällen för att i samtal och rådslag föra Frihetens flamma främst i tåget av fredsbärare.

Versailles ger startskottet. Nu fortsätter de magnifika fredsdemonstrationer som ”tänder eldar” i hela mänskligheten.

 

Dialog och FRED

Det ökande fredsarbetet sker på många nivåer och sätt – mellan stater, internationella organisationer, kyrkor, föreningar, individkontakter mm.

Håll dialogen levande! Tala om freden som medel och mål att kraftgöra UNITY.

 

Ordet UNITY som fredskod.

Fred blir det samlande ordet i allt kreativt arbete för den mänskliga samvaro som föder Unity (enhet, harmoni).
I alla system, i alla dimensioner är FRED det bärande ordet – elementet som bär Unitykoden.
Detta ger företräde i allt internationellt samarbete.

 

Det nya skiftet – effekter och processer

5:e dimensionens själskvalitéer har redan gjorts synliga i det kollektiva.

Nu återstår endast ”finputsning” i de energilager och grupper som aldrig förstått enhet och samförstånd som medel i mänsklig utveckling. Det nya skiftet bryter fram med accelererande kraft – oavsett land, kultur, ”ras”, utvecklingsstadie eller regering.

San Fransisco är startskottet! - En mental omstrukturering, en lavin så stark att bara de kraftfulla förändringar som skedde efter Berlinmurens fall, kan jämföras med de obegränsade, mentala processer som sker optimalt okt 2009 – mars 2010.

Därefter är flödet vidöppet – rid på vågen!

Alla system bottnar och finner sin plats i ett flöde jämförbart med industrialismens intåg, men nu med nya mentala erfarenheter och mer ödmjukhet i tanken.

 

Ungdomens nya verklighet

De själsegenskaper som nu väller fram ger ungdomarna mer företräde.

De ger flöde in i en  SESAM  ÖPPNA  DIG-verklighet

De skapar Unity - de gör nygamla själsaspekter synliga

- de verkställer Den Nya Jorden!