Visioner  av  Ingrid Krianon

 

 

 
 

Visioner September 2009

 

Tidigare Visioner tom  2008 finns utgivna i tre böcker och fyra kompendier    se beställning: böcker och kompendier

 
 
 
Innehåll
 
  o Ungdomarnas entusiasm
o Grafitti
o Godisutbudet i butikerna
o Kampanj mot godis och läsk – kampanj till godisbutikerna!
o Den nya biologin och fordonsindustrin.
o Vädret 2007 - 2010 , (Denna vision har legat i lådan ett par år)
o Skandinavien
o Estland, Lettland, Litauen och ”gamla” Jugoslavien
o Heliga källor
o Afrika
o Mänsklighetens ”helgonprocess” , 2003 - 2009
o Mariakvintensen 2009
o Kyrkan
o Jesus som som föregångare för dagens politik
o Muhammedteckningarna, Och en ny andlig kultur
o De muslimska kvinnorna
o Profetior
o Döden
o Den nya ESOTERIKEN och den fria litteraturen.
o Själens längtan - barnen och mystiken
o Mystiken och vuxenlivet
o Varat
o Nya energisystem av Fri energi

 
     

Ungdomarnas entusiasm

Ungdomar i grupper (13-15-åringar) kommer att tala med politikerna om mänskliga värden och villkor för de utsatta grupperna i samhället.

 

Grafitti

Grafitti-målarna använder sin Enhetston för att hjälpa många ”missanpassade” barn i framtiden.

 

Godisutbudet i butikerna

Jag fick en ”syn” av att godisutbudet i butikerna minskade drastiskt, tills bara ett minimalt utbud återstod.  -  Vad föregick detta?

 

Kampanj mot godis och läsk – kampanj till godisbutikerna!

- Debatt om färgämnen och andra tillsatsers påverkan på barnen.

(inlärningsproblem, hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, sämre betyg – men även negativ påverkan av andra kroppsliga funktioner).

 

Den nya biologin och fordonsindustrin.

2009 förmedlas kreativa ”toner”/idésystem ut över världen. Alla forskningsområden utvecklas nu ”katastrofalt” snabbt för en del gamla forsknings/idégrenar (2009 – 2016).

Den nya biologin kommer att styra all framtida forskning inom samtliga, nu kända områden av vetenskapliga discipliner, inklusive den tekniska utvecklingen av fordonsindustrin.

Även nya ”vetenskapliga” landvinningar bygger på den nya biologin.

 

Vädret  2007  -  2010

(Denna vision har legat i lådan ett par år)

Det kommer att regna i tre år. Det torkar upp okt 2010.

Sommaren 2010 blir blandad med chockregn, vind och sol – stabiliseras i sept.

 

Skandinavien

Skandinavien tar nya spadtag i världens vattenfrågor – ger impuls till EU.

 

Estland, Lettland, Litauen och ”gamla” Jugoslavien

Kraven ökar nu på världens ledare, att harmonisera (neutralisera) det gamla spektrat av konflikter i Europa.

Att ge fokus på bördorna bland de stater som genomgår förvandling från den gamla tidens statsapparat till kreativa Unitystater.

De ”ömsar skinn” och behöver tid att forma de nya systemen.

Genom stålbadet får de uppleva en renässans av de inre kvalitéer som alltid präglat dessa stater, där välljudande sång och dans skapat sammanhållning i folkdjupen.

De har redan kreativiserat/uppdaterat de gamla systemen och ges stort inflytande när EU år 2011 ger nya tankeformer fullt flöde. Vägledande blir de balanserande processerna i Norden.

 

Heliga källor

Heliga källor av fri energi öppnas nu på många platser på jorden = ger ”Skapelsens morgon” till stagnerade energisystem i fysiska kroppen.

Vattnet är laddat med protontal ”över hörbart ljud” = fri energi, och ger optimal ton för människans utveckling i kropp och själ - vad hon kan bära av högre Essens i sin fysiska kropp.

 

Afrika

Afrika har den nya koden. Afrikanska kontinenten omgärdas av fri energi i vardande.

I alla system antänds den inre lågan. Kontinenten skakas av inre kamp.

2010 ,  9 – 24 april, ges språngbräda in i högre medvetande för de afrikanska länder som legat på ”is” /sparlåga.  – Ge stöd under tiden.

 

Mänsklighetens ”helgonprocess”

2003  -  2009

Övergripande mentala processer, med öppning av högre själskvalitéer, påbörjades i det kollektiva redan 2003. Sakta har de kreativa tonerna ökat i flera steg.

I dec 06 – jan 07 gjorde processen en paus – en total inmognad, ett vakuum där människans kollektiva öra öppnades för ett nytt kosmiskt flöde in i sfärer som endast få i den västerländska historien kunnat uppfatta.

I den österländska mystiken har de högre mentalvärldarna (själskvalitéerna) slagit rot längt tidigare.

I nov 2009 är detta flöde tillgängligt för alla och ger fullständig ton/energi att transformera in de högre änglatonerna och uppdatera den mänsklighet som är helt ”nyvaken”.

 

Mariakvintensen 2009 - 2011

- Samlingsnamn för den feminina mänskliga "jordaspekten"

 


Holografiska fält öppnas för Skapelsens frigörelse i Allt - djur, natur, människor.

Kreativa flöden öppnar en sluss - religionerna skakar.
Rosen utvecklas i mänskligheten (nåden).

Den feminina aspekten i varje människa, kvinna som man, accelererar.
Samarbetets mirakler blir synliga. Nya skapelseprocesser frigörs.
De inre själskvalitéerna ges uttryck i en längtan efter frid och fred.

Spridda ljusöar börjar sprida ut sin energi över jorden i vidare cirklar och skapar stabilitet.
Detta ger samarbete i den internationella politiken - utan hänsyn till de mindre skärmytslingar som blir synliga i omvärlden.

De kreativa tonsystemen har accelererat inåt och utåt och skapar nu virvlar av fri energi. Jordning sker av de mångdimensionella systemen.
Banbrytande idéer sätts i fokus!

Irritationen ökar i de underliggande jordenergilagren och orsakar "friktion" mellan folkgrupper som förlöser Unity när de inre systemen balanseras.

8 okt 2009 - de kreativa krafterna "tar över".

19 - 20 okt 2009 - ett mindre kvanthopp över jorden, under ett dygn.
Se avsnitt San Fransisco.

12 - 13 nov 2009   -->  "kastvindar i jorden!"

_______________________________________


Okt 2010 - mars 2011 sker successivt lättnad i alla de "aggressiva" uttrycken och FN's arbete skapar nya "fyrar" i den internationella politiken!

- VI blir tankemodell. - Samarbete blir lösenordet.
Alla systems grund: dvs de enhetliga tal som ger Solessens i varje enskild människosjäl genomgår förvandling sept 2011.


Förbered detta genom att tala om FRED.

F - - - R - - - E - - - D - - - ! !

 

Kyrkan

Nytt blad i boken är vänt!

Symbolbild:

Svensk biskop gräver med spade. Många kommer till hans hjälp.

Stor sten spettas upp = ”getingbo” i mitten när den splittras (febr – mars 2010).

 

Jesus som som föregångare för dagens politik

Jesus kreerade ett nytt skede i mänsklighetens historia.

Detta innebär bla, försoning, och att delegera makt.

Denna aspekt accelererar nu över hela världen och ger hopp och framtidstro när allt fler Unity-företrädare börjat agera inom maktens korridorer.

 

Muhammedteckningarna

Och en ny andlig kultur

Jihad är övergången in i stilla frid!

Muhammedteckningarna blev startskottet till en ”kamp” som accelererade övergången – nu avslutad.

Omfattande diplomatisk verksamhet under ytan har skapat förutsättningar för dialog.

På idénivå ges pärlband av nya impulser till mänskligheten – nu aktiverade och ”satta i jord” och dessa blir avgörande som lanternor för de genomgripande förändringar som sker i människors vardag.

Människans psyke som öppnats i det kollektiva mentalfältet accelererar mars – okt 2010.

En ny andlig kultur växer fram 2010 som oavsett yttre motstånd, på sikt förenar religionernas essens på ett något burdust sätt genom händelser i omvärlden.

 

De muslimska kvinnorna

Sakta frigörs inom den muslimska världen ett nytt skikt av ljusarbetare som kan överbrygga de motsättningar som idag är synliga mellan stater.

Klockan är ”ytligt sen”, men i många stater finns en gryende framtidstro som bryter fram oavsett terror och hårdnande motstånd från stagnerade sfärer som försöker hindra utvecklingen. Stora omvälvningar väntar i de grupper som ger mest motstånd!

Flera nya ”glidande” konstellationer av grupper bildas inofficiellt inom FN och lägger grunden till ny samförståndspolitik inom de nu stridande grupperna.

Dessa grupper/organisationer har ett starkt flöde och kan ensamma fortsätta bryta den mark som flera moderna muslimska författare gett uttryck för, och som startade redan på 1960-talet när den muslimska kvinnan började lyfta av slöjan.

In i ljuset kommer kvinnorna! De vägrar att underkasta sig gamla doktriner och går fram på bred front, bärande fram frihetstoner som inte varit möjliga tidigare.

Genom den samlade kraften hos dessa aktiva ljusarbetare ges så många nyskapande impulser att de vänder ett nytt blad i kvinnans och därmed mänsklighetens historia!

Många kommer att ”jordas” snabbt när de nya energisystemen gör sig allt mer gällande i mars 2010.

Jag såg en tvåhjulig kärra med muslimsk man och en kvinna utan slöja för ansiktet.

Den fria kvinnan hyllas allt mer.

 

Profetior

Gamla PROFETUTSAGOR hade stark genklang långt in på 1900-talet eftersom de tidiga profetiorna satt djupa spår i det kollektiva medvetandefältet.

Nya helande sekvenser trängde in i människans tankevärld först genom föregångare som Rudolf Steiner och Martinus.

 

Döden

Människan kan gå vidare direkt efter döden om hon vet att de högre dimensionerna är öppna!

 

Den nya ESOTERIKEN och den fria litteraturen.

Nu sker ett större uppvaknande hos makthavare och myndigheter som hittills fått härja fritt med gamla lösningar på nya problem.

Genom de nya energierna drivs gamla tankemönster bort och ”kärnan”  - essensen, återfår sin plats i den nya och fria litteratur som framöver lägger grunden till all andlig/esoterisk verksamhet.

 

Själens längtan

- barnen och mystiken

Vid 5 års ålder landar vi med nya aspekter av vårt Varande – undersöker nya möjligheter, öppnar mer för världen.

Vi har med oss ”minnen”, själens erfarenheter av en inre gudomlig verklighet, som barnet försöker att sätta in i sitt sammanhang här och nu.

Dessa erfarenheter behöver ageras ut i sång, lek, skådespel/teater mm när deras verklighetsbild utsätts för omvärldens ofta helt annorlunda skeende. De behöver ömsint få undersöka världen för att behålla kontakten inåt.

Deras inre verklighet måste få kanaliseras ut för att stimulera tanken i en hårdare, fysisk materia. De undersöker tingens beskaffenhet – hårdhet, mjukhet.

Tidigare har ljud varit avgörande för den fysiska verkligheten. De olika erfarenheter ett barn har gjort vid 9-års ålder bäddar för om den mystiska gåvan att upphäva gränser mellan dimensionerna kan gå smärtfritt eller bli mer utdragen.

 

Mystiken och vuxenlivet

Vid 13 år finns anledning till viss optimism när själen gör sin stämma särskilt starkt hörd i samband med puberteten.

Strax efter 21 år vidgas medvetandet ett halvår – där vi tar in omvärlden mer klart (egots självhävdelse minskar något – får mer Vi-känsla).

Därefter är allt självgående, men vi kan själva bryta barndomens stängda dörr genom att bejaka vår inre längtan efter kreativitet! – måla, dans, sjunga etc.

Där är den första koden att spränga gränser!

Samhället påverkas av mystikens visionära tankar.

Mystikerna är ofta föregångare, pådrivare, De drivs av en inre låga att tjäna, att förändra världen, hjälpa till, driva projekt.

Mystikerna är besjälade av en önskan om frid och fred, men ”kan välta borden i templet” av helig vrede över orättvisor.

En verklig mystiker behöver inga yttre organisationer eller ritualer. Det räcker med att bejaka Själens längtan att återse sig själv i alla dimensioner.

 

Varat

Det universella flödet i de bärande principerna av Varat är på väg att bryta in i ”minsta gömsle” i människans/mänsklighetens tankevärld.

Hinnan som brustit är vår kollektiva sorg. Aktiva ljusspiraler genomlyser nu de nya fälten av fri energi i vardande. Processen går allt snabbare.

Enskilda individer genomgår förvandlingsprocesser - på ytan helt vanliga.

I Själen ljuder en ton –

En mänsklighet – ett Vara!

 

Nya energisystem av Fri energi

Nu stabiliseras Jordtoner (energisystem) som genom kollektiva,  mentala rädslochocker stoppat upp och fungerat i ett ojämnt flöde.

Nu öppnas för Fri energi i det kollektiva - ett tillstånd av ”tjuren Ferdinand”

Kreativitetens sprängkraft sliter i banden.