Visioner av Ingrid KrianonVisioner APRIL  2012

Här presenteras några ”nygamla” Visioner. En del är mottagna redan så tidigt som 1994,

men är i högsta grad angelägna för människor i dag.

Flera av dem är just nu aktuella i media

Dessa Visioner har tidigare ingått i två av mina kompendier:

- Visioner för den nya tiden

- Förvandlingens tid

Dessa är nu slutsålda varför jag i stället gör ett utdrag här.

____________________

Innehåll

 

○   FN´s nya råd för miljörehabilitering

○   Viss labilitet i Mellanöstern

○   Egypten

○   UNITY  -  enhet, harmoni

○   Dervischernas dans  -  androgyna energisystem  -  fri energi

○   Turkiets roll

○   Dansens betydelse för jorden – kolibrins magi

○   Ny skapelseenergi i forskarvärlden – de fria konstformerna

○   Den nya Bio-gentekniken och ”Det gyllene snittet”

○   Förnyelsebara energikällor – sol- och havsenergi

○   FRAMTIDENS ENERGIKÄLLOR - FRI ENERGI - och vulkanernas inneboende energi

 

 

17 mars  2006

FN´s nya råd för miljörehabilitering

Med de nya idéatomer som genomsyrar det kollektiva redan nu, och som år 2008 får mångdubbelt flöde, avmagnetiseras hjärnans öppning/integrering och acceleration av

FRI ENERGI och de gamla tankeformerna/systemen kan se sin frihet.

Under stora delar av den industriella epoken skapades ett ohämmat framgångsperspektiv utan tanke på  följderna.

Nu när människan äntligen förstår att tankesfären ”skapar verkligheten”, börjar den aktiva period när hon får förnyad förståelse för att tankens makt kan rena och förnya jorden.

2013 skapar FN det nya rådet för ”Miljörehabilitering”.

2016 har de helande tonerna nått full styrka.

Viss labilitet i Mellanöstern

De nya samarbetsformerna tar tid att etablera eftersom vissa av de tidigare makthavarna  fortfarande har stor makt över mindre grupper av anhängare.

Rädsla för de extrema yttringar deras politik orsakat ger fortfarande återklang i mindre grupper av anhängare.

Detta är en process som fortfarande skapar en viss labilitet i Mellanöstern

- då och då - under 2013 - 2014 (- 2016).

De finns i flera länder, men tappar kraft och kan egentligen inte störa den framrusande spiralen/processen av Unity.

OBS! Vårt råd är: Låt dem vara! Ge inte kraft till motstånd – skapa endast försiktiga möjligheter till möte och hjälp.

De har skapat sitt eget martyrskap. De ”är eftersläntrare” från den tredimensionella människans tankegång.

Egypten

Jag såg bebyggelse och hörde utropen från minareterna.

Samtidigt hörde jag Kristussång – män och kvinnor sjöng i glädje!

 

 

UNITY

- enhet, harmoni -

Se Unity-spiralen som en tromb

som ytligt sett kan orsaka förödelse,

men som ur ett högre perspektiv

ger liv i stagnerade energifält

och ger ny Ande i Skapelsen!

 

 

Dervischernas dans

androgyna energisystem  -  fri energi

 

Dervischernas dans har skapat fält av fri energi vid de tillfällen deras dans övergått i spiralenergi i deras kroppsliga energisystem.

Vissa av dervischdansarna har kunnat behålla energin under flera dagar

(även efter avslutad dans).

Dessa har hållit energin precis så länge att den gett upphov till fri energi på den plats, det område, de just då befunnit sig. De har med andra ord öppnat ljusöar, skapat stabila plattformar för öppningen av energiflöden i jordens nät, inåt och utåt, av fri energi.

Dessa dansande dervischer kunde tidigt öppna och passera låsta dimensionsportar i sin dans. De fick överbrygga de mentala, kollektiva låsningar som styrt jorden t.om 1830-talet.

Då öppnades flöden bortom ”dimmorna” där just fri energi kunde släppas loss i större omfattning – men dock i en begränsad mängd av jordens befolkning

Så sent som 1948 hade endast ca 1000 personer i världen tillgång till en begynnande ton av fri energi, för att 2005 ha ”kreativiserat” miljontals ljusbärare bla konstnärer, författare, skulptörer, dansare, musiker, skådespelare som arbetar helt i sitt eget fria flöde

- som skapar i Nuet.

Deras kroppar ”andas ut” Universella toner som ger skapelsekraft i omgivningen. Precis som dervischerna när deras ton var ihållande och stabil.

Många människor får de närmaste åren del av dervischdansarnas tidiga ”ihållande ljud” – över hörbart ljud, men samtidigt synligt i auran/energifältet som vandrande spiraler upp och ner, in och ut, i en aldrig sinande ström.

Detta är lösningen för den nya jorden, när människans gyllene kraft ska expandera ut över alla sfärer.

Där dimensionsportar i deras eld/chakra/ljuspelare gett människan androgyna energisystem öppning för att producera just fri energi!

 

Turkiets roll

Turkiets roll som förlösare av fri energi i miniskala

är nu allas vårt ansvar

- genom att lyssna till Skapelsens mystik .

 

Dansens betydelse för jorden

Kolibrins magi

Dervischernas dans höll ton för den sovande massan – i alla system, på alla energinivåer.

Urbefolkningarnas transdans har hållit flöden öppna på nivåer som gett större kreativ ton i jorden.

Nu skapar den heliga dansen i kyrkans rum utrymme för ytterligare inbrytning i stagnerade tankar.

Folkdans, kulturdanser och fri dans av alla slag medverkar till att stabilisera detta flöde.

Några djurarter bidrar till ett vidare perspektiv – bla kolibrins förmåga att stå stilla i luften visar den fria energins magiska flöde runt kolibrins fysiska kropp!

Ny skapelseenergi i forskarvärlden.

De fria konstformerna

Nu är flödet fritt!

Inget kan hejda kraften i det onämnbara – i de fria energisystem som genomsyrar algoritmerna i de människor som frigjort sin skapelseenergi genom de fria konstformerna.

Dessa människor öppnar i sin tur hela det paket av nya idéer som ger högre skapelsetoner insteg i forskarvärlden. Unga forskare som aldrig förstått de gamla, uråldriga metoderna i forskarvärlden – ”lyssnar en stund”, går sen hem och skissar på de nya flödesfrågorna.

Samfällt kommer ett antal unga forskare att ge ut idéer som till en början kan verka nygamla (redan prövade, men förkastade). De finner plötsligt nya utvägar och ger ny energi till de gamla idésystemen som idag ”står i stå”.

30 dec - 2000

DEN NYA BIO-GENTEKNIKEN

"Det Gyllene snittet”

Inom varje nation pågår idag små eller stora miljöprojekt . Alla bidrar på något sätt att genom forskning och inre arbete finna metoder att begränsa redan uppkomna sidoeffekter av slöseri med råvaror.

Inom framtida forskning på cellulär nivå finns en genväg!

Flera stjärnoperatörer av forskare /specialister ges möjlighet att verka och får ”fristad” i Europa.

De blir föregångare att i laboratorieförsök neutralisera kemiska föroreningar som uppkommit genom genexperiment. Dessa specialister ger vägledning in i all framtida forskning på cellulär nivå.

Pranan i de nya cellsystemen förstärker den molekylära processen för att vid ett givet tillfälle kraftgöra hela den cellforskning som i dag "står i stå"!

Jordens roll som en del i den helhet  den alltid varit, visas genom de senaste rapporterna på biogenteknikens område, där spridda iakttagelser ger vid handen att molekylbindningar helt plötsligt bildar spiralkedjor.

Detta visar det nya prana-flödet i den mänskliga cellen. En nog så revolutionerande upptäckt för forskarna av idag, men som redan i den antika gudavärlden visades genom formen "Det Gyllene Snittet!"

- Denna form i allt bärare av universums stjärnessens, dvs: det förenade Unity, överbringar energiflödet mellan alla stjärnor, galaxer och universa i en perfekt rotation för den evolution som sker på varje planet!

Cellulära processer i alla organismer genomgår ständig korrigering för att energiflödet ska anpassas till den stora kosmiska evolution som sker utanför människans tankesfär.

I Nuet skapas impulser för den som är kreativ i anden - och forskarna inom den nya gentekniken kommer att ge världens politiker och regeringar stor beslutsvånda när en forskare i Syd-Afrika helt plötsligt attackerar den stereotypa forskningsmodell som fortfarande råder inom stora delar av den etablerade forskarvärlden.

Hans modeller visar att inom den nya pranaforskningen existerar ett så starkt accelererande energiflöde att forskarna måste ifrågasätta stora delar av sina tidigare resultat.

- Man kommer häpna att konstatera att av X och Y blir XX - YY.

* KROMANA har visat att dessa existerande verkligheter inom det mänskliga tankeflödet redan har hänt!

Inom den fria pranaforskningen delas forskarna i flera läger - för och emot - för att till slut gå mot en gemensam arbetsmodell. Nu närmar sig arbetet den egentliga form som är bärare av Det Gyllene Snittets förenade form.

Holistiskt verkar detta utifrån nya lagar och principer och först när forskarna nått den fulla förståelsen av den oändliga fria energi som finns att hämtas ner genom den 4:e stolpens energi (se avsnitt ”Fri energi”) kan man inom molekylärforskningen erbjuda det kollektiva, stjärnessenspaket av 4 stolpars energi som redan nu börjar spira inom de fria konsternas tankevärld, men som senare fångas upp av forskarvärlden!

Fraktala utkast av energi ger nya tankemodeller/impulser som tillsammans ger pranaflödet starkare spiral inom spridda  ljusöar av forskningen  på jorden.

Ju mer de kreativa framtidsforskarna integrerar den nya fraktala, fria energin desto snabbare kan de nya energi-systemen över jorden byggas upp (se bild nedan).

Dessa kan liknas vid kosmiska mobilnät där fri energi ger flöde för att till slut ha öppnat hela det nät som snart inom forskarvärlden bildar modell för det fria flödet - detta nät som inom den gamla, esoteriska kunskapen kallas LIVETS BLOMMA (Flower of Life)!

Denna blomma bildar fraktala energimönster i sin grund

och ger binära koder som kan utvecklas till just fri energi!

= Utnyttjandet av den stjärnessens som vid gravitationen

i cellkärnan också kan ge extra kraftiga energiutkast

och ge extra  starka bindningar mellan XX - YY.

___________________

* KROMANA                     - att översätta kreativa tankemodeller till fysisk verklighet genom intuition/inspiration enligt en gudomlig plan.

26 aug - 1994

Sol - och havsenergi

Frihet ger människan ett stort ansvar att vårda och bruka jorden för Alltets bästa.   

Den framtid jorden går till mötes är i allt avhängig de åtgärder som kärnvapenmakterna vidtar nu när kärnkraften börjar ifrågasättas och avvecklas.

Hotet mot jorden är fortfarande stort även om mycket har neutraliserats genom de "strömningar" som genomsyrat algoritmerna.

Av de framtida förnyelsebara energikällorna ger helium och natrium de största vinsterna för människans framåtskridande genom användandet av de metoder som säkerställer energiförsörjningen för lång tid framåt genom sol- och havsenergi baserat på processer som blottlägger natriums inneboende energi som bärare av totalresurser av oanat slag.

Havsvatten med hög salthalt är bärare av energiladdning som ger mer värme när energin frigörs, än havsvatten med låg salthalt.

Därför krävs mer forskning på detta område och framför allt bör forskningen inriktas på de processer som visar osmotiska trycket i cellen, därför att där sker liknande processer som kan ge ledtrådar till bättre utnyttjande av havsvatten som energikälla!

Dessutom kan framtida energislag ge högre utvinningsgrad än nuvarande - kärnkraften inräknad! Därför ger det stor vinst att avveckla denna snarast möjligt och istället satsa all forskning på de förnyelsebara energikällorna!

25 mars - 2000

FRAMTIDENS ENERGIKÄLLOR - FRI ENERGI

och vulkanernas inneboende energi

Framtidens energiplanering ger helt nya möjligheter att utnyttja de fem elementen, sol, vind, jord, vatten och eter, som gemensamma och tillfälliga broar i energiförsörjningen - tills den nya forskningen visar att den enda energikälla som behövs är ren pranaenergi = fri energi.

De nya systemen bygger på helt fri energi som i takt med medvetandeutvecklingen i världen kan transformeras ner från de universella Urkällorna för att i teknisk form som ren strålenergi frigöras via 3 stolpar (i förlängningen 4 stolpar).

Därmed frigärs solär energi av så högfrekvent slag att energiförsörjningen är tryggad för all framtid!

Stolparna, 20 m höga, har separata system för ingående puls - den puls som är aktiverad för tillfället. De behöver inte stå på berg men kan stå var som helst  på jorden där det behövs energi - tom på vatten - båtar.

OBS! Två av stolparna är redan nu aktiverade på eterisk nivå genom den kraft som genomstömmar den mänskliga hjärnan på de föregångare som gett inspiration till den nya tidens flöden tex. Einstein, Steve Hawkins (kvantfysiker) och USA's förre presidentkandidat under 2:a världskriget (Thomas E. Dewey).

Många av den nya tidens "strålmästare" dvs. forskare, konstnärer, författare och skulptörer som arbetar helt i sitt eget flöde - tangerar denna energi, men saknar ofta insyn i sfärerna fullt ut!

En mindre del av mänskligheten måste komma upp på en högre mental nivå i medvetandefältet innan den 3:je stolpens energi kan manifesteras (nedkallas) i fysisk/eterisk form ca år 2011.

Energin kan dock bara nedkallas av några få som nått tillräcklig kreativ essens.

Dessa får glimtar av förståelse, men har dock inte möjlighet att förvandla tankeformerna till teknisk/praktisk tillämpning.

Den 4:e stolpens energi ligger så långt fram i ”tid” att Soma-frekvensen måste vara 0,5 på miljonen =1 av 2 miljoner människor måste ha nått frekvens av 9:e stadiet för att aktivering av 4:e stolpen ska vara möjlig!

Då kan alla gamla energisystem skrotas. Då finns så många av de universella tonerna/energisystemen aktiverade att all annan energi är ”förlegad”.

FRI  ENERGI

4 stolpars energi

(se teckning nedan)

De fria energisystemen är då så aktiverade att all materia är mottaglig för de ”strålknippen" av kosmisk art som redan nu börjar aktiveras i spridda ljusöar över jorden - i de människor som gett ljuset bärighet i hela sin SKAPELSESFÄR.

De "gamla " systemen, av vilka en del nu fortfarande ligger i framtiden, kan då tas ur bruk ett i taget.

Vindkraftverken kan tas ur bruk först eftersom de ger oro i jordens eget energisystem på samma sätt som en "borrmaskin" orsakar irritation i en  människas hela flöde

Vindkraftverkan börjar förlora aktualitet redan om några få år. Stolparna kan senare användas vid uppbyggandet av den nya energin.

Redan nu sker en stabil forskning på de nya energisystemen och inför den nya

kapplöpning som sker när Soma -inspirationen öppnas i forskarvärlden kan endast TAIWAN och KINA som ETT  dra ner den strålning som behövs för den 3:je stolpens 1:a solära sammankoppling (ca 2013-2015). Detta kommer till en början endast att ske experimentellt och ser först ut som ett stort ”misslyckande”.

Solenergiforskningen kommer att genomgå flera, snabba fasstadier på vägen till att öppna för den helt fria energin.

2025 - 2030 bör de första stapplande stegen kunna tas på denna * ”OMNI-stig” som kommer att revolutionera all den forskning som i dag ”står i stå”, men som ändå mognar under ytan i takt med människans utvecklingsspiral in ett kollektivt flöde - in i UNITY.

Därefter ges jorden avlastning från många av både gamla och nya miljöfaror som väntar när en stor procent av jordens insjöar ligger öde och tomma.

Sakta  - sakta vrids den klocka som de senaste åren visat på katastroflarm tillbaka och syrehalten ökar i totalt utarmade innanhav som drabbats stort och förödande av kemiska katastrofer!

Detta blir den nya energiens första projekt - att läka de stora sjöarna / innanhaven för där ges de snabbaste resultaten!

Jämsides med detta kan vulkanernas inneboende energi utnyttjas i större skala. Genom starkare legeringar kan värmen lagras i stora "bassängsystem" som kan fyllas och tömmas efter behov!

____________________________

* OMNI -  nya självreproducerande system som utvecklas i all oändlighet!